Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6521 E. , 2017/12246 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6521 E. , 2017/12246 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6521 E. , 2017/12246 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, 18/06/2010 tarihinde sürücü ... sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ile müvekkili ... yönetimindeki ... plakalı motosikletin çarpışmasıyla çift taraflı ve yaralamalı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, kaza sonucu ...’nın ağır yaralandığını, trafik sigortası bulunmayan ... plakalı araç sürücüsü ...’ın asli ve tam kusurlu olduğunu, trafik kazası nedeniyle bedensel yaralanan ve kalıcı iş gücü kaybına uğrayan davacı için 1.000,00 TL maddi tazminatın tahsilini talep etmiş, hesap raporu doğrultusunda talebini artırmıştır.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davanın kabulü ile 59.822,73 TL maddi tazminatın davalıdan dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi tazminatın karşılanması isteminden ibarettir.
2918 Sayılı KTK'nun 94.maddesi gereğince "sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır.
Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir".
Karayolları Motorlu Araçlar ZMSS Genel Şartları C.4 maddesinde ise; sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. İşleten, sahip olduğu yeni araca ilişkin bilgileri sigortacıya bildirir. Araç grubunda herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, C.3 maddesi hükümleri kıyasen uygulanır. Ancak, sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren 10 gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten içinde geçerli olur. Araç değişikliği nedeniyle yeni bir sigorta yaptırılması durumunda, sigortacının işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir" hükmü düzenlenmiştir.
Somut olayda,... plakalı aracın işleten değişikliği 08.06.2010 tarihinde yapılmış olup, KTK'nun 94. maddesinde öngörülen 15 günlük işleten değişikliği bildirim süresi dolmadan önce 18.6.2010 tarihinde davaya konu kaza meydana gelmiştir. Davalı ... tarafından kazaya karışan ... plakalı aracın işleten değişikliğinden önceki trafik sigortacısının ...olduğu iddia edilmiş, davanın anılan sigorta şirketine ihbarı talep edilmiştir. Mahkemece, anılan sigorta şirketine dava ihbar edilmediği gibi, kazaya karışan ... ... plakalı aracın trafik sigortası bulunup bulunmadığı araştırılmamıştır. O halde, mahkemece, ... plakalı aracın trafik sigorta poliçesi olup olmadığı, işleten değişikliğinden önceki trafik sigortacısı olduğu iddia edilen ...ye davanın ihbarı, Işık sigorta tarafından bu araçla ilgili tanzim edilmiş trafik sigorta poliçesi varsa getirtilerek K.T.K 94.madde ve genel şartlar hükümlerine göre işleten değişikliğinin anılan sigorta şirketine bildirilip bildirilmediği, sigorta poliçesi iptal zeyilnamesi olup olmadığı hususları araştırılarak meydana gelen kaza nedeni ile ... plakalı aracın trafik sigortacısı olup olmadığı, poliçe geçerli ise davalı Güvene Hesabı'na husumet düşüp düşmeyeceği hususları araştırılıp tartışılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları