Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6466 E. , 2017/12262 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6466 E. , 2017/12262 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6466 E. , 2017/12262 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davacıların yaya olan desteğinin davalının trafik sigorta şirketi olan aracın çarpması sonucu vefat ettiğini, davacıların zarar gören 3. Kişi konumunda olduğunu belirterek 100,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile talebini yükseltmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere dayanılarak; davanın kabulü ile 10.195,17 TL'nin dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar, işletenin kusuru oranında tazmin eder. Eldeki davada oluşa uygun olan hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının desteği olan yayanın kazanın oluşmasında %100 oranında kusurlu olduğu belirtildiğinden, davalı hakkında açılan davanın reddine karar vermek gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması, isabetli bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 28.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları