Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6465 E. , 2017/12222 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6465 E. , 2017/12222 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6465 E. , 2017/12222 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi sıfatıyla)

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili; 23.12.2013 günü davacı ...'nin boşanmış olduğu eşi ...'ın sevk ve idaresindeki ... plakalı aracın kaza yapması üzerine hayatını kaybettiğini, müteveffanın ... ile ...'ın oğlu olduğunu, desteğinden yoksun kalan davacıların 3. kişi sıfatıyla kazanın oluşumunda kusurlarının bulunmadığını, davalı ... şirketinin kaza tarihi itibariyle aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğunu, davacı ...'ın mahkemenin 2009/732 E. sayılı kararı ile boşandığını, davacı lehine ve müşterek çocuklar ... lehine nafaka takdir edildiğini, kararın 30.05.2012 tarihinde kesinleştiğini, davacı ...'nin vefat nedeniyle nafaka alamadığı gibi maddi manevi tazminatları da alamadığını, mağdur olduğunu, müteveffanın desteğinden yoksun kaldığını açıklayarak 4.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; davacıların taleplerinin zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi teminatı dışında olduğunu, yansıma yoluyla zarar gören sıfatıyla destek tazminatı isteyenlerin kendilerine destek sağlayan kişinin sahip olduğu haktan fazlasına sahip olabilmelerinin hukuken mümkün olmadığını, tazminatın sürücünün kusuru oranında indirilmesi gerektiğini açıklayarak, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlara ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabul kısmen reddi ile 20.212,17 TL destekten yoksun kalma tazminatı alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal
faizi ile birlikte (sigorta limitleriyle sınırlı olarak) davalıdan alınarak davacı ... verilmesine, 21.701,02 TL destekten yoksun kalma tazminatı alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte (sigorta limitleriyle sınırlı olarak)davalıdan alınarak davacı ...'ye verilmesine, 27.365,57 TL destekten yoksun kalma tazminatı alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte (sigorta limitleriyle sınırlı olarak)davalıdan alınarak davacı ...'ye verilmesine, davacı ... lehine istenen tazminat talebinin reddine, dair karar verilmiş, hüküm davacılar vekili ile davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, davalı vekilinin aşağıdaki bendin dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava Borçlar Kanunu'nun 45. maddesi (6098 sayılı BK m. 53) gereğince destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91/1. maddesinde, “işletenlerin, bu kanunun 85/1. maddesine göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur”, aynı Yasa'nın 85/1. maddesinde, “bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yararlanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, araç işletenin bu zarardan sorumlu olacağı”, aynı Yasa'nın 85/son maddesinde ise, “işleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur” hükümlerine yer verilmiş, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A-1. maddesinde de, “sigortacı bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesinden dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder” şeklinde ifade edilmiştir.
Yukarıda açıklanan madde hükümlerinden, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; motorlu bir aracın karayolunda
işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan 3. kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan bir zarar sigortası türü olduğu anlaşılmaktadır.
Açıklandığı gibi zorunlu mali sorumluluk sigortası işletenin 3. kişilere karşı sorumluluğunu üstlenmekte olan bir sigorta türüdür. Somut olayda davacı ...’ün işleteni olduğu aracın sürücüsü olarak bulunduğu sırada meydana gelen kazada vefat eden ..., davacı ...’ün oğludur. Bu bakımdan kendi işleteni olduğu, davalıya trafik sigortalı araçta vefat eden oğlunun desteğinden yoksun kaldığı yönündeki zararına ilişkin talebini yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler karşısında davalı ... şirketinden tazmin edemeyeceği anlaşılmasına karşın mahkemece davacı ...’ün destekten yoksun kalma zarar talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı ...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 3,70 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 27.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları