Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6461 E. , 2017/12260 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6461 E. , 2017/12260 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6461 E. , 2017/12260 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili,davalı şirkete trafik sigortalı olan aracın içindeki yolcu konumundaki davacıların yaşanan trafik kazasında yaralanarak geçici ve sürekli işgücü kaybına uğradıklarını, kaza tespit tutanağına göre davalının aracının asli kusurlu olduğunu belirterek her bir davacı için 100,00'er TL maddi tazminatın dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile talebini arttırmıştır.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kabulü ile ... bakımından çalışamadığı günler zararı 4.635,93 TL, sürekli işgöremezlik zararı 14.276.,97 TL olmak üzere toplam 18.912,90 TL.,... bakımından çalışamadığı günler zararı 157.08,00 TL., ... bakımından çalışamadığı günler zararı 2.019,60 TL., ... bakımından çalışamadığı günler zararı 2.019,60 TL. olmak üzere toplam 23.109,18 TL.nın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalının sigorta poliçe limiti ile sorumlu tutulmasına karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-6100 Sayılı HMK'un geçici 3/2 maddesi delaletiyle mülga 1086 Sayılı HUMK'un 427. maddesinde öngörülen temyiz kesinlik sınırı 1.1.2014 tarihinden itibaren 1.890,00 TL'ye çıkarılmıştır.
Temyize konu davacı ... bakımından verilen 157,08 TL'lik karar anılan yasanın yürürlüğünden sonra verildiğinden davacı hakkındaki hüküm, davalı bakımından kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar, işletenin kusuru oranında tazmin eder. Eldeki davada kazaya karışan sigortalı aracın sürücüsünün kazanın oluşmasında kusur bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ve eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması isabetli bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin davacı ...'e yönelik temyiz itirazlarının (dilekçesinin) REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları