Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6459 E. , 2017/12259 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6459 E. , 2017/12259 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6459 E. , 2017/12259 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... Pazarlama İth. İhr. İmalat San ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından ve tavzih talebinin reddine dair kararın da davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili,davacıların desteğinin sevk ve idaresindeki araç ile davalıların sürücüsü,işleteni ve trafik sigorta şirketi olan aracın çarpışması sonucu desteğin vefat ettiğini, kazanın davalı tarafın kusurundan kaynaklandığını belirterek her bir davacı için 5.000,00'er TL destekten yoksn kalma tazminatı ile 20.000,00'er TL manevi tazminatın poliçe limiti ile sınırlı olarak kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçeleri ile talebini yükseltmiştir.
Davalılar ve vekilleri, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davacı ... için talep etmiş olduğu 7.455.47 TL ve davacı ... için talep etmiş olduğu 53.429,42-TL miktarın, kaza tarihi olan 19.09.2008 itibaren 3095 sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı taraftan birlikte alınarak, (davalı ... Sigorta Anonim Şirketinin belirtilen tazminat miktarından poliçe limiti dahilinde ve dava tarihi olan 03.09.2009 tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanunun 1.maddesi gereğince işletilecek faizle sorumlu olduğu göz önünde tutularak) davacı tarafa verilmesine, davacı ... için talep etmiş olduğu 15.000,00 TL ve davacı
için talep etmiş olduğu 5.000,00 TL manevi tazminatın, kaza tarihi olan 19.09.2008 itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte sigorta şirketi dışındaki davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm davalı ... Pazarlama İth. İhr. İmalat San ve Tic. Ltd. Şti. Vekili tarafından ve tavzih talebinin reddine dair kararın da davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davacılar vekili tarafından tavzih talebinin reddine dair verilen karara karşı yapılan ve yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının, davalı ... Pazarlama İth. İhr. İmalat San ve Tic. Ltd. Şti. Vekilinin 2 nolu bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Davacı ...'ün dava devam ederken öldüğü ve destek tazminatının bu davacı yönünden ölüm tarihine kadar hesaplanması gerektiği dikkate alınmadan hesaplama yapan bilirkişi raporunun hükme esas alınması isabetli değildir. Birlirkişiden yeniden hesaplama yapılması yönünden ek rapor alınarak hükmün sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması bozma nedeni olarak görülmüştür.
3- Kabule göre de, mahkemece evlenme ihtimalinin AYİM tablosuna göre hesaplanması gerekirken hatalı değerlendirme ile temyiz eden davalı taraf yararına, davacı eş için evlenme ihtimali %40 oranında indirim uygulanmış olup, temyiz eden sıfatına göre bu husus bozma nedeni yapılmasa da eleştiri nedeni yapılmıştır.
Yine, hükme esas alınan bilirkişi raporunda aktüer uzmanı yanında inşaat mühendisi bilirkişinin de bulunmasına karar verilmiştir. İnşaat mühendisi bilirkişi destekten yoksun kalma tazminatı hesabında uzman bilirkişi olmayıp ,rapora da bir katkısı bulunmamıştır. Tespit edilen bu husus, tarafların ödeyeceği bilirkişi ücretine ilişkin yargılama masrafında yapılan gereksiz bir artış olup, bu husus da eleştiri nedeni yapılmıştır.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tavzih talebinin reddine dair karara yapmış olduğu temyiz itirazlarının, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen
hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... Pazarlama İth. İhr. İmalat San ve Tic. Ltd. Şti.'ne geri verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 3,70 TL kalan harcın temyiz eden davacıdan alınmasına 28/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları