17. Hukuk Dairesi 2015/6455 E. , 2017/12258 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544100
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/6455 E. , 2017/12258 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

17. Hukuk Dairesi 2015/6455 E. , 2017/12258 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... Turizm ve Taşımacılık ve Ticaret Ltd. Şti. Vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davacının sevk ve idaresindeki araç ile davalıların sürücüsü, işleteni ve trafik sigorta şirketi olan aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında davacının yaralandığını, tedavi masrafı yapmak zorunda kaldığını, en az 2 yıllık geçici iş gücü kaybının oluştuğunu ve mesleğin, yapamaması tehlikesi ile de karşı karşıya bulunduğunu beyan ederek, tedavi giderlerinden 84,70 TL'si fatura ile kanıtlanmak üzere şimdilik 1000,00 TL'nin tüm davalılardan 5.000,00 TL manevi tazminatın ise sigorta şirketi dışındaki davalılardan kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
Davalılar ve vekilleri, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulü ile davacının geçici iş görmezlik tazminatı talep ettiği, sürekli iş göremezlik tazminatını bu davada talep etmediği görülmekle, davalı ... şirketi tarafından karşılanan geçici iş görmezlik tazminat miktarı düşülmek suretiyle bu konudaki maddi tazminat davasının 814.05 TL üzerinden, tedavi masrafının ise 87,68 TL üzerinden kabul edilerek, 901,73 TL maddi tazminatın davalılardan ... Sigorta Şirketinden limitle bağlı kalınarak dava tarihinden itibaren, diğer davalılardan 17/03/2007 tarihinden itibaren yasal faizi ile alınıp davacıya verilmesine, bu konudaki fazla istemin reddine,
davalılar ... Turz. Ltd. Şti ve ...'e karşı açılan manevi tazminat davasının kabulüne, 5.000,00 TL'nin 17/03/2007 tarihinden itibaren yasal faizi ile bu davalılardan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm davalı ... Turizm ve Taşımacılık Tic ve Ltd Şti. Vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, karardaki maluliyet oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Davalı ... Turizm ve Taşımacılık Tic ve Ltd Şti. Vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
A-6100 Sayılı HMK'un geçici 3/2 maddesi delaletiyle mülga 1086 Sayılı HUMK'un 427. maddesinde öngörülen temyiz kesinlik sınırı 1.1.2014 tarihinden itibaren 1.890 TL'ye çıkarılmıştır.
Temyize konu maddi tazminat yönünden verilen karar anılan yasanın yürürlüğünden sonra verildiğinden davalı yönünden kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir.
B- Kazaya konu tutanakta davalı ...'in doğrultu değiştirme, davacının ise 2918 sayılı yasanın 47/1-d maddesine riayet etmediği belirtilmiş, hükme esas alınan makine bilirkişi raporunda davalının %100 oranında kusurlu olduğunu belirtmiş, mahkemece kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporu arasındaki çelişkiyi giderici bir başka rapor alınması gerekirken eksik inceleme ile karar verildiği görülmüş, bu husus bozma nedeni yapılmıştır.
C- Bozma neden ve şekline göre davalı tarafın manevi tazminatın miktarına yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının REDDİNE, davalı ... Turizm ve Taşımacılık Tic ve Ltd Şti. Vekilinin (2/A) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının (dilekçesinin) REDDİNE, (2/B) bendinde açıklanan nedenlerle
temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2/C) nolu maddede açıklanan nedenlerle manevi tazminat miktarına yönelik temyiz itirazlarının şu aşamada incelenmesine yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 3,70 TL kalan harcın temyiz eden davacıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 28.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla