Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6447 E. , 2017/12224 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6447 E. , 2017/12224 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6447 E. , 2017/12224 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; davalı borçlu aleyhine ... 3. İcra Müdürlüğü'nün 2012/8481 dosyası ile yürütülen icra takibinin davalının itirazıyla durduğunu, davalı belediyenin mülkiyetindeki dava dışı ...'nın idaresindeki ... plakalı aracın ...'a çarpması neticesinde ...'ın hayatını kaybettiğini, kaza tespit tutanağında sürücü ...'ın kusurlu olduğunun tespit edildiğini, müvekkil şirketin sigorta kapsamında oluşan tazminat bedelini ödediğini, davalının kusuru dikkate alınarak tazmin edilen bedelin tahsili için davalıya rücu edildiğini, ödeme yapılmadığından hakkında icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı ile takibin durduğunu, bu nedenlerle davalının itirazının iptali ile takibin devamına, %20'den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.Davalı vekili; dava dilekçesini kabul etmediklerini, davacı tarafın çekmiş olduğu ihtarnamede maktulün kusursuz olduğunu bildirmesine rağmen ceza mahkemesinde maktulün de kusurlu olduğunun anlaşıldığını, bu hususun gözönüne alınmasını, tazminat hesap raporunu kabul etmediklerini, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının davasının kısmen kabulü ile davaya konu ... 3. İcra Müdürlüğü'nün 2012/8481 sayılı takibe ilişkin davalı borçlunun itirazının tazminat hesap bilirkişisi tarafından düzenlenen 22/10/2014 tarihli rapor uyarınca iptali ile takibin aynen devamına, davacının icra inkar tazminatı talebinin İİK'nın 67/2.madde ve bendi uyarınca alacağın likit olmaması sebebiyle davalının itirazında haksız olmadığı kabul edildiğinden reddine, dair karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere ve mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle, oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava ZMMS poliçesine dayalı olarak ödenen tazminatın, sigorta şirketi tarafından kendi sigortalısından ehliyetsizlik sebebine dayalı rücuen tahsili isteminden ibarettir.
Somut olayda davacı vekili, davalı tarafa göndermiş olduğu ihtarnamede sigortalı araç sürücüsünün %100 kusuruna isabet eden 42.050,71 TL'nin ödenmesini talep etmiştir. Ayrıca dava dilekçesinde de davacı vekili, davalıya ait aracın tam kusurlu olduğunu, buna dayanarak hak sahiplerine 42.050,71 TL ödeme yapıldığını, bu miktara yapılan itirazın iptali ile icra inkar tazminatına karar verilmesini talep etmiştir.Yargılama sırasında alınan uzman bilirkişi raporuna göre sigortalı araç sürücünün %75, ölen yayanın %25 oranında kusurlu olduğu, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alınan bilirkişi raporunda da sigortalı araç sürücüsünün asli, ölen yayanın tali kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Mahkemece bilirkişi raporunda tespit edilen kusur oranları hükme esas alındığına göre, davacı vekilince %100 kusura göre talep edilen 42.050,71 TL'nin sigortalı araç sürücüsünün %75 kusur oranına denk gelen miktarı üzerinden karar verilmesi gerekirken ve davalının bu miktardan sorumlu olması gerekirken, yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 27/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları