Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6438 E. , 2017/12277 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6438 E. , 2017/12277 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529333
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6438 E. , 2017/12277 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar ... ve ... İnşaat Turizm Tic. San. A.Ş. Vekili ve davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davacı ...'in sevk ve idaresindeki, davalı ...Ş.'nin trafik sigorta şirketi olan araç ile davalıların sürücüsü, işleteni ve trafik sigorta şirketi olan aracın çarpışması sonucu davacı ...'in eşi ve iki çocuğunun vefat ettiğini, kazanın davalı tarafın kusurundan kaynaklandığını belirterek her bir davacı için 2.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 100.000,00'er TL manevi tazminatın poliçe limitleri ile sınırlı olarak kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile talebini yükseltmiştir.
Davalı vekilleri ayrı ayrı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak;davalı ... yönünden açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine, davacı ... yönünden; 16.621,23 TL'nin, davacı ... için 30.816,00 TL davalı ... ve ... İnş. Turz. Tic. Ve San AŞ yönünden 21/08/2010 tarihinden, davalı ... yönünden 04/11/2010 tarihinden itibaren ve poliçe limiti ile sınırlanmak üzere işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, davacı
... için 40.000,00 TL, davacı ... için 40.000,00 TL olmak üzere toplam 80.000,00 TL'nin kaza tarihi olan 21/08/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ... İnş. Turz. Tic. Ve San AŞ'den müştereken ve müteselsilen tahsili ile bu davacılara verilmesine
karar verilmiş; hüküm, davalılar ... ve ... İnşaat Turizm Tic. San. A.Ş. vekili ve davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalılar ... ve ... İnşaat Turizm Tic. San. A.Ş. vekili vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar verildi.
2-Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, her iki davacı için takdir olunan manevi tazminatın düşük olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar ... ve ... İnşaat Turizm Tic. San. A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 6.528,93 TL kalan harcın temyiz eden
davalılar ... ve ... İnşaat Turizm Tic. San. AŞ'den alınmasına 28.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları