Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6427 E. , 2017/12156 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6427 E. , 2017/12156 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529348
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6427 E. , 2017/12156 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Milli Savunma Bakanlığı (... İzafeten) vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili şirket nezdinde yangın sigorta poliçesi ile sigortalı olan ... Emlak Geliştirme İnşaat Yatırım ve Tic.Ltd.Şti.ne ait olan alışveriş merkezinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ... Komutanlığına ait ve yer altından geçen su hattından sirayet eden sular sebebiyle oluşan göçük nedeniyle hasar meydana geldiğini, ... 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/4 D.iş sayılı dosyası ile yapılan tespit neticesinde davalı kuruma ait su hattından sirayet eden kaçak sular neticesinde oluştuğunun tespit edildiğini, müvekkil şirket tarafından sigortalısına 43.638 EURO'nun 08/11/2013 tarihinde ödendiğini, bu nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkının saklı kalmak üzere 43.638 EURO'nun ödeme tarihinden itibaren devlet bankalarının Euro ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faizi, masraf ve vekalet ücreti ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili Laleli su hattının geçiş güzergahının ...Belediyesinde mevcut olduğunu, ... Emlak şirketinin inşaatı su hattının üzerine sonradan yapıldığını, şirketin inşaatı yaparken gerekli tedbirin alınmaması nedeniyle su hattına şirketin zarar verdiğini ve 4 defa ... Komutanlığının su sıkıntısı çektiğini, ... Emlak Geliştirme İnşaatı şirketinin AVM inşaatı sebebiyle zarara uğrayan ve su sıkıntısı çeken davalı Bakanlığın olduğunu, bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, su hattındaki kaçakların AVM binasına çok yakın yerde meydana geldiğini, bu durumun su hattındaki zararın hafriyat ve inşaat sırasında meydana gelmiş olabileceğinin, inşaat sırasında meydana gelen su kesintilerinin ve patlamaların su hattına inşaatı yapanın zarar verdiğini ispatladığını, bu nedenlerle açılan davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece toplanan deliller ve dosya kapsamı gereğince; Davanın kabulü ile 132.223,14 TL'nin ödeme tarihi olan 08/11/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, söz konusu hüküm davalı Milli Savunma Bakanlığı (KKK İzafeten) vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davalı kurum tarafından hükme esas alınan bilirkişi raporunda “... inşaat yapılırken oluşturulan dolgunun yükünden dolayı su borusunun hasar almış olabileceği...” hususunun belirtildiğini, inşaat aşamasından önce söz konusu su borusunda herhangi bir hasar olmadığı, AVM inşaatı sırasında hatta patlama olduğunun yazı ile sigortalıya bildirildiği, gerekçesi ile itiraz edildiği görülmüş olup, söz konusu hattın sadece MSB'e mi ait olduğu, bakım ve onarımından sadece MSB'nin mi sorumlu olduğu yoksa Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluğunun da olup olmadığı, belediyenin de sorumluluğu söz konusu ise müterafik kusurun da değerlendirilmesi gerektiği hususları tartışılmadan ve bilirkişi raporlarına karşı itirazı karşılar şekilde ek ya da yeni bir rapor alınmadan ve karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.O halde mahkemece konusunda uzman jeoloji ve inşaat mühendislerinden oluşacak bilirkişi heyeti ile mahallinde yapılacak keşifte tarafların iddia ve savunmalarına değinmek sureti ile davacı işyerinde meydana gelen zararın davalının kullanım alanındaki su borularından kaynaklanıp kaynaklanmadığı, davacının söz konusu alışveriş merkezinin inşaatı sırasında su borularına verildiği iddia edilen hasarların dava konusu hasarın meydana gelmesinde etkili olup olmadığının gerektiğinde 1973 yılında yapılan su hattı projeleri ve AVM yapım projeleri de getirtilerek tespit edilmesinden sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 27/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları