Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6381 E. , 2017/11845 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6381 E. , 2017/11845 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6381 E. , 2017/11845 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -

Davacılar vekili, davalı ...’in maliki olduğu, davalı ...’nın sürücüsü olduğunu iddia ettiği ve yanında dava dışı ehliyetsiz şahıs olduğu halde ehliyetsiz şekilde kullanılan aracın, yaya murise tam kusurlu olarak çarpması sonucu murisin vefat ettiğini, murisin müvekkillerinin eşi ve anneleri olduğunu, müvekkillerinin elem çektiğini beyanla, 40.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
Davalılar davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, zamanaşımı nedeniyle düşürülen ceza dosyasına göre davalı taraf kusursuz olduğundan bahisle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.
6100 Sayılı HMK 266 ve devamı maddeleri gereğince çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verilir, hükmüne yer verilmiştir. Trafik kazalarında kusur oranının hesaplanması uzmanlığı gerektiren konulardandır.
Somut olayda davacılar davalı ...’in maliki olduğu, davalı ...’nın sürücüsü olduğunu iddia ederek suçu üstlendiği ve yanında ehliyetsiz dava dışı ... (davalı ...’in oğlu) olduğu halde ehliyetsiz şekilde kullanılan aracın, yaya murise tam kusurlu olarak çarptığını iddia etmiştir. Dosya içerisinde ceza dosyası ve düzenlenmiş ise kaza tespit tutanağı bulunmamaktadır. Uyap ortamından yapılan sorgulamada davaya konu trafik kazasına ilişkin olarak ... Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2002/666 Esas sayılı ilamıyla sanık ... hakkında verilen beraat kararının sanık ... tarafından temyizi üzerine Yargıtay ilgili dairesince duruşma tutanağında zabıt katibinin imzası olmadığından bahisle hükmün bozulmasına karar verildiği, sair temyiz itirazlarının incelenmediği, bozma ilamı sonrası mahkemece 2007/36 Esas sayılı karar ile sanık ...’nın kusuru olmadığından bahisle verilen beraat hükmünün sanık ... tarafından temyizi üzerine bu kez Yargıtay ilgili dairesince zamanaşımı dolduğundan bahisle davanın zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verilmiştir. ... Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2007/36 Esas sayılı ilamıyla ayrıca müdahil vekilinin 22.12.2004 tarihli dilekçesinde ismini bildirdiği ve aracı kullandığını belirttiği ... hakkında karar kesinleştiğinde gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Mahkemece işbu davada kusur oranının belirlenmesi yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılmamış, zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verilen ceza dosyasındaki hükme esas alınan ATK kusur bilirkişi raporuyla yetinilmiştir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece ... Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2007/36 Esas, 2007/551 Karar sayılı ceza dosyası dosya içerisine alındıktan ve dava dışı ... hakkında davaya konu trafik kazası nedeniyle açılmış bir ceza davası bulunup bulunmadığı araştırıldıktan sonra,.../Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurumlardan seçilecek uzman bilirkişi kurulundan kaza tespit tutanağı, ceza dosyası ve tüm dosya kapsamına göre tarafların olaydaki kusur oranlarının hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi için rapor aldırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları