Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6354 E. , 2017/12039 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6354 E. , 2017/12039 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529449
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6354 E. , 2017/12039 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili; 29/12/2011 tarihinde sürücüsü davalıların işleteni, sürücüsü ve zorunlu trafik sigorta poliçesi ile sigortacısı oldukları aracın davacı ...'nin eşi, ... babası ...'nın yolcu olarak bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olduğunu, ... ... ölümü nedeniyle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL'şer maddi tazminatın, ... koma hali ve ağır derecede sakat kalması nedeniyle 1.000,00 TL maddi tazminat olmak üzere toplam 3.000 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen ve ayrıca merhumun eşi ... için 100.000,00 TL, kızı ... için babasının ölümü nedeniyle 50.000,00 TL, sakat kalma ve beyninde meydana gelen hasarlar için 50.000,00 TL, baba ... ... ... için 50.000,00 TL, anne ...
için 50.000,00 TL, kardeşler ... ve ... için 20.000,00 TL'şer, araç içinde bulunan ... ve ... için 10.000,00 TL'şer olmak üzere 360.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sigorta şirketi dışındaki davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacılar vekili; yargılama sırasında ... Sigorta'ya karşı açtığı davadan feragat ettiğini beyan etmiştir.
Davacılar vekili 09/04/2013 tarihli ıslah dilekçesi ile destekten yoksun kalma tazminatını 159.109,36 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı ... vekili; ...'nın mirasçıları ... ve ... için toplam 200.000 TL ödendiğini ve poliçe limitinin tükendiğini ve manevi tazminat taleplerinin teminat dışı olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar ... ve .... Vekili; kusur durumunu kabul etmediklerini, talep olunan tazminatın fahiş olduğunu ve davacı tarafa ödeme yapıldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davacı ... için 154.860,18 TL'nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sigorta dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen olmak mükerrer olmamak üzere alınarak davacıya verilmesine, davacının sigortaya karşı açtığı destekten yoksun kalma tazminat davasının feragat nedeni ile reddine; davacı ... ..., ..., ... ve ... için (yargılama sırasında ... ölmekle mirasçısı ...) 10.000 TL'şer, davacılar ... ve ... için 5.000,00 TL'şer, diğer davacılar ... ve ... için de 2.000,00 TL'şer manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sigorta dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen olmak mükerrer olmamak üzere alınarak aı geçen davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına ve özellikle davacılar ... ve ... için manevi tazminatın
takdirinde BK 47 maddesindeki (TBK'nun 56) özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde karar verilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm ve yaralanmalar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, takdir olunan manevi tazminatın baba ... ... ..., anne ... ile kardeşler ... ve ... için bir miktar az olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 25.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları