Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6345 E. , 2017/12027 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6345 E. , 2017/12027 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515816
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6345 E. , 2017/12027 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı .... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-KARAR-

Davacı vekili; 29.08.2011 tarihinde davalı ....'ne zorunlu karayolları taşımacılık sigorta poliçesi ve davalı ....'ne ise karayolları yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçesi ile sigortalı araçta davacının yolcu olarak bulunduğu sırada meydana gelen kazada yaralandığı, sigortalı araç sürücüsünün kazanın oluşunda %100 kusurlu olduğunu ve davacının yaralanmadan dolayı genel beden gücü kaybına uğradığını, davalı şirketin kısmi bir ödeme yaptığını ancak bunun zararın çok altında olduğunu belirterek fazlaya ilişkin tüm hakları saklı kalmak kaydıyla 50,00 TL maddi tazminatın davalı ....'den ve 50,00 TL tazminatın davalı ....'den olmak üzere toplam 100,00 TL tazminatın davalılara başvuru tarihini müteakip 8 iş gününü bitimi tarihinden başlayarak işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekili; 31/03/2014 tarihli ıslah dilekçesi ile dava değerini Ergo Şirketi A.Ş. yönünden 80.944,00 TL ve .... yönünden 28.590,00 TL artırdıklarını beyan etmiştir.
Davalı .... Vekili; davalının zorunlu karayolları taşımacılık sigorta poliçesi gereği sorumluluklarının kusur oranı ve poliçe limiti ile sınırlı olduğunu ve kaza nedeniyle davacıya 119.056,00 TL ödeme yapıldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı .... Vekili; davacıda meydana gelen uzuv kaybının genel şartlarda belirtilen oranlarda tespit edilmesi gerektiğini, davalının karayolları yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçesi gereği davacıya 71.250,00.TL tazminat ödediğini ve başkaca bir sorumlulukları kalmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kabulü ile 80.944,00 TL maddi tazminatın ödeme tarihi olan 11/01/2012 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalı ....'den, 28.590,00 TL maddi tazminatın ödeme tarihi olan 17/02/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı ....'den tahsiline karar verilmiş; hüküm davalı .... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, taşıma sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu davacının yaralanması nedeniyle açılan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, yolculuğun başlangıcından bitişine kadar, otobüsün içinde veya dışında, otobüs hareket halinde iken veya değilken, yolculuk sırasında veya bekleme, duraklama ve mola yerlerinde karşılaşılabilecek her türlü kazalara karşı, sigortalılar (yolcular, sürücüler ve yardımcılar) yararına taşımacı tarafından yaptırılması zorunlu bir kaza (can) sigortası olup, kazanın oluşunda taşımacının yada sürücü ve yardımcılarının bir kusurları bulunmasa bile, ölümlerde sigorta poliçesinde yazılı tutarın tamamı, bir zarar hesabı yapılmaksızın, ölen kişinin mirasçılarına eksiksiz ve kesintisiz olarak; yaralanmalarda beden gücü kayıp oranına göre zarar gören kişilere ödenir.
Ödenecek tazminat miktarı yönünden “zarar sigortası - tutar (meblâğ) sigortası” ayrımında Zorunlu Koltuk Sigortası bir “tutar (meblâğ) sigortası”dır. Zarar sigortasında sigortacının ödeyeceği tutar, “sigorta değeri” ya da “sigorta poliçesinde yazılı tutar” olmayıp, sigortalının ya da üçüncü kişinin uğradığı “zararın tutarı”dır. Meblâğ sigortasında ise, sigortacı, sigorta ettirilen kişinin zarara uğraması durumunda, somut zarar ne olursa olsun, sigorta sözleşmesinde belirlenen tutarı (meblâğı), başka bir deyişle, sigorta poliçesinde yazılı olan “sigorta bedelini” eksiksiz ve tam ödemek zorundadır.
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile buna bağlı Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra düzenlenen 25.03.2004 tarihli Genel Şartlar A.3.2 maddesi 1.fıkrasında: “Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde sakatlığına yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, sakatlık tazminatı aşağıda belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir.“ denildikten sonra, hangi zarar durumunda veya organ kaybında ne oranda tazminat ödeneceği (01.07.2006 tarihinden itibaren) tablo halinde gösterilmiştir.
Buna göre, bu sigorta türünün sigortalı olarak gösterilen yolcu, sürücü ve sürücü yardımcıları yararına yapılmış bir ferdi kaza meblağ sigortası olduğu, poliçede yazılı maluliyetin gerçekleşmesi halinde, iş görmezlik halinin oluştuğu organ veya organlar dikkate alınarak, sigorta bedelinin poliçede belirlenen oranı dâhilinde ödeme yapılmasını gerektiren bir sigorta türüdür. Mahkemece, ... Ç.Ü. ... Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve ... Kurumu 3.İhtisas Dairesince düzenlenen raporlara göre, davacının meslekte kazanma gücü kayıp oranının % 78 olduğu kabul edilerek, hesaplanan işgöremezlik tazminatına hükmedilmiş ise de davalı .... davacının yolcu olarak bulunduğu otobüsün Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta poliçesini düzenleyen şirkettir. Meblağ sigortası olan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında sürekli işgöremezlik tazminatının, genel şartlarda belirtilen oranı dahilinde ödenmesi gerekir.
Somut olayda davacının sağ kol kaybı nedeniyle hak edebileceği sigorta bedeli belirlenerek karar verilmesi gerekirken, anılan hususlar nazara alınmadan % 78 oranında meslekte kazanma gücünü kaybetme oranına göre tazminat hesabı yaptırılarak yazılı şeklinde hükmün tesisi doğru görülmemiştir.
Açıklanan bu hususlar çerçevesinde, bir meblağ sigortası olan zorunlu koltuk ferdi kaza sigortacısı olan davalı ....'nin sorumluluğunun, diğer davalıdan farklı ve ayrı olduğu gözetilerek, Genel Şartlar'a ekli cetvellere göre tespit edilen sakatlık oranı ve buna göre ödenmesi gereken meblağın, davalı .... tarafından 17/02/2012 tarihinde yapılan 71.250,00 TL ödeme de dikkate alınarak konusunda uzman bilirkişi marifetiyle tespit ettirilerek davalının sorumluluğunun tespiti gerekirken, yazılı olduğu şekilde sorumluluğuna hükmedilmiş olması doğru değildir.
2-)Bozma neden ve şekline göre davalı .... vekilinin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı .... yararına BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre davalı .... vekilinin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ....'ne geri verilmesine, 25.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları