Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6197 E. , 2017/12090 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6197 E. , 2017/12090 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6197 E. , 2017/12090 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı da...ın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacılar vekili, müvekillerinin desteği(oğlu) olan ...'a ... plaka sayılı aracın çarpması sonucunda Ümit'in vefat ettiğini, ... plaka sayılı aracın zorunlu mali mesuliyet sigortasının bulunmadığını belirterek, şimdilik 2.500,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş,yargılama sırasında talebini davacı anne yönünden 7.192,45 TL'ye davacı baba yönünden ise 1.294,48 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, da...ın reddini savunmuştur.
Mahkemece, da...ın kabulüne; 7.192,45 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacı ...'ye verilmesine, 1.294,48 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacı ...'e verilmesine karar verilmiş,hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Somut olayda davacılar noterlikçe düzenlenen 21.11.2002 tarihli feragatname ile, aynı kazadan ötürü ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2002/949 E. sayısı ile açmış oldukları maddi ve manevi tazminat davasından, bütün hak ve alacaklarını haricen tahsil etmiş olmaları nedeni ile feragat etmişler, araç malikini ve sürücüsünü ibra ettiklerini beyan etmişlerdir.
Zarara sebebiyet veren sürücü, işleten ve ZMSS(ZMSS'nin bulunmadığı durumda ...) 818 sayılı BK.'nun 51. maddesi (6098 sayılı TBK. md. 61) gereğince maddi zarardan müteselsilen sorumlu olup müteselsil borçlulardan bir kısmı hakkındaki alacak haklarından feragat edilmiş olmasının 818 sayılı BK m. 147 (6098 sayılı TBK’nın 166 vd.)çerçevesinde diğer müteselsil borçlu davalıya da sirayet edip etmeyeceği, feragat beyanının davalı ... Hesabını da kapsayıp kapsamadığı hususunun değerlendirilmesi gerekmekte olup, davalı ...'nın dava sonunda ödeme yapması halinde, ödediği bedel için ... Yönetmeliği'nin 16/1. maddesi gereği sigortasız aracın maliki ile sürücüsüne rücu hakkının bulunduğu da dikkate alındığında, araç maliki ve sürücüsü hakkındaki feragatın diğer müteselsil borçlu/davalı ... bakımından da sonuç doğurup doğurmayacağına ilişkin değerlendirme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesini teminen hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
2-Bozma kapsam ve şekline göre taraf vekillerinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenle, taraf vekillerinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ve davacılara geri verilmesine 26/12/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları