Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6165 E. , 2017/11931 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6165 E. , 2017/11931 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6165 E. , 2017/11931 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde asıl dosyada davalılar vekili tarafından tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Asıl dosyada davacı vekili, 15/01/2012 tarihinde davalılardan ...'in maliki olduğu ... plaka sayılı araç sürücüsü ...'in aşırı hız ile müvekkiline arkadan çarptığını, müvekkilinin ağır şekilde yaralandığını, maddi ve manevi zarar gördüğünü belirterek tedavi giderleri için 2.000,00 TL, özel bakım giderleri için 5.000,00 TL, işten ve spor hayatından uzak kalma sebebiyle uğranılan zararlar için şimdilik 3.000,00 TL ve sporcu olan müvekkilinin normal bir insana göre bu olaydan daha da etkilenmesi nedeniyle yaşadığı acı ve üzüntü için şimdilik 50.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini istemiştir.
Birleştirilen dosyada davacı vekili, kazaya neden aracın mali mesuliyet sigortacısı olduğundan bahisle maddi tazminat taleplerinin diğer davalılar ile birlikte tahsili için birleştirme istemli olarak ... Sigorta A.Ş aleyhine dava açmıştır.
Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; asıl dosyada ve birleşen 2013/255 esas sayılı dosyasında maddi tazminata ilişkin talebi yönünden davanın açılmamış sayılmasına, davacının asıl dosyada (2012/110 esas) davalılar ... ve ...'e yönelik manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile toplam 35.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 15/01/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte bu davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, asıl dosyada davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir
1-)Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, asıl dosyada davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-) Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Hakim, manevi tazminata TBK'nun 56 (eski BK 47) maddesi hükmüne göre, özel durumları göz önünde tutarak adalete uygun olarak hükmeder. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. Bu durumda hükmedilen manevi tazminat miktarı, somut olayın özellikleri, kaza tarihi, tarafların kusur durumu, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, olayın meydana gelmesindeki etkiler gibi hususlar birarada değerlendirilerek belirlenmelidir. Somut olayda; olayın oluş şekli, kaza tarihi, davacının yaralanması bir arada değerlendirildiğinde hükmedilen manevi tazminat miktarı fazladır.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle asıl dosyada davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle asıl dosyada davalılar vekilinin itirazının kabulü ile hükmün asıl dosyada davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden asıl dosya davalılarına geri verilmesine 21.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları