Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6149 E. , 2017/11876 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6149 E. , 2017/11876 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515707
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6149 E. , 2017/11876 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacılar vekili, davalılardan ...' e ait yine diğer davalı ...'in sevk ve idaresindeki aracın 19.06.2014 günü yaya ... çarptığını belirterek,eş ... yararına 30.000,00-TL diğer davacılar çocuk ..., çocuk ..., baba Satılmış ve anne ...'ın her biri yararına ayrı ayrı 20.000,00-TL olmak üzere toplam 110.000,00-TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek ticari temerrüt faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesini talep etmiştir.
Davalılar vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile, ... için 18.000,00-TL, ... ve ... için 15.000,00'er TL, ... ve ... için 12.000,00'er TL manevi tazminatın olay tarihi olan 19/06/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bent haricinde kalan yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de göz önünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4. maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
Somut olayda, destek yaya %50 kusurlu olup, tarafların kusur durumu, kaza tarihi gibi hususlar dikkate alındığında davacılar için hükmedilen manevi tazminatların miktarı bir miktar fazla olup hakkaniyet ve adalete uygun düşmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları