Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6135 E. , 2017/12071 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6135 E. , 2017/12071 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515718
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6135 E. , 2017/12071 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın maddi tazminat yönünden kabulüne, manevi tazminat yönünden kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacılar vekili, 02.08.2010 tarihinde davacılardan ... yolcu, ... sürücüsü bulunduğu araç ile, davalı ... şirketine trafik sigortalı, davalı ...'in maliki, ... sürücüsü olduğu aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, davacılar ... ve ... yaralandığını, sürücü ... asli kusurlu olduğunu belirterek, maluliyet ve bakım gideri olmak üzere fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla her iki davacı için toplam 1.000,00 TL maddi tazminatın, ... için 30.000,00 TL, eşi davalı ... için 20.000,00 TL, oğulları davacı ... için 10.000,00 TL., gelini ... için 10.000 TL., davacı sürücü ... için 30.000,00 TL olmak üzere toplam 100.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden işletilecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve
müteselsilen tahsilini istemiş, 03.11.2014 tarihli dilekçesi ile maddi tazminat talebini davacı ... için 44.843,00 TL maluliyet, 3.761,00 TL bakım gideri ve ... için 1.865,00 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalılar vekilleri davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davacıların maddi tazminat isteminin kabulü ile, davacı ... için 44.843,00 TL maluliyet, 3.761,00 TL bakım giderinin, davacı ... için 1.865,00 TL geçici işgöremezlik tazminatının olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı ... ve ...'e ödenmesine, sigorta şirketinin poliçe limitiyle sınırlı olduğuna ve sigorta şirketi yönünden faiz başlangıcının dava tarihinden itibaren işletilmesine, davacıların manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulü ile, davacı ... için 30.000,00 TL, davacı ... için 20.000,00 TL, davacı ... için 10.000,00 TL davacı ... ... için 8.000,00 TL, davacı ... için 5.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılar ... ve ...'dan alınarak davacılara ödenmesine karar verilmiş, karar davalı ... vekili tarafından manevi tazminat yönünden temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat istemine ilişkindir. 6098 sayılı TBK. md. 56.maddesi hükmüne göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktarın, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde de takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, Türk Medeni Kanununun 4. maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hukuka ve hakkaniyete göre hükmedeceği öngörülmüştür. Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, davacılar ..., ... lehine takdir olunan manevi tazminatın fazla olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bu davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'e geri verilmesine 25.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları