Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6103 E. , 2017/12076 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6103 E. , 2017/12076 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6103 E. , 2017/12076 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yargılaması sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalı ...'e ait aracın müvekkili sigorta şirketi nezdinde sigortalı olduğunu, 05/10/2010 günü davalı ...'in maliki olduğu ve diğer davalı ... idaresinde iken taşıma sınırının üzerinde yolcu bulundurup tek taraflı maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik kazasına sebep olduğunu, kazada vefat eden 3. kişinin mirasçılarına tazminat ödendiğini belirterek, 132.043,00 TL.nin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuşlardır.Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre, trafik kazasının münhasıran istiap haddinden fazla yolcu alınmasından kaynaklanmadığı, davada rücu koşullarının oluşmadığı kanaatine varılarak davanın reddine karar verilmiş, karar davalı ... vekili tarafından vekalet ücreti yönünden temyiz edilmiştir.Dava, trafik sigorta poliçesinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir.Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe Genel Şartlarının B.4/2.maddesinde “Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebilir” hükmü mevcuttur. Şu halde, davacı sigortacı söz konusu davayı ancak kendisiyle sözleşme yapan akidine karşı açabilecektir. Husumet kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemece re'sen gözetilmesi gerekir.Somut olayda, davacı zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi kapsamında 3. kişilere ödediği tazminatı, sigorta ettiren davalı ... ile sigortalıya ait aracın sürücüsü ...'dan talep etmiş, mahkemece rücu koşullarının oluşmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemece verilen esastan red kararı davalı işleten için isabetli ise de, davalı sürücü ..., sigorta sözleşmesinin tarafı olmadığından bu davalı hakkındaki davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddedilmesi ve bu davalı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, bu davalı hakkında da esastan ret kararı ile nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi hatalı olup, yapılan açıklamalar doğrultusunda bir karar verilmek ve usuli kazanılmış haklar gözetilerek vekalet ücreti takdir edilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'e geri verilmesine, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları