Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6102 E. , 2017/11872 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6102 E. , 2017/11872 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6102 E. , 2017/11872 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tahkim davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı itirazın reddine dair verilen itiraz hakem heyeti kararının süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -

Davacı vekili, 03.12.2012 tarihli tek taraflı trafik kazası sonucunda, anne ... vefat ettiğini belirterek, fazlaya ait hakları saklı tutarak 110.617,74 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalı ... şirketinin 19.03.2014 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Sigorta Hakem Heyeti tarafından, başvurunun kabulü ile 73.590 TL'nin 19.03.2014 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; bu karara davacı vekili İtiraz Hakem Heyeti nezdinde itiraz etmiştir. Sigorta İtiraz Hakem Heyeti tarafından, davacı vekilinin itirazının reddine karar verilmiş; karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-a-Dava, destekten yoksun kalma tazminatı talebine ilişkindir.
Dairemizin yerleşmiş içtihatlarına göre; çocuklar için destekten yoksun kalacakları sürenin belirlenmesinde yaşları, okuldaki eğitim durumları, içinde yaşadıkları sosyal ve ekonomik koşulların ayrı ayrı değerlendirilmesi, yüksek öğrenim yapacaklar ise, 25 yaşının doldurulmasına kadar; yüksek öğrenim yapmamakta ise yerleşik ve kabul gören uygulamaya göre, erkek çocukları için 18 yaşın, kız çocukları için 22 yaşın desteğin sona ereceği yaş olarak kabul edilerek hesaplama yapılması gerekmektedir.
Somut olayda; hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı ... için 22 yaşına kadar destek alacağı kabul edilerek destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanmıştır. Desteğin annesi öğretmen, babası polis olup her ikisi de üniversite mezunudur. Dairemiz ilkelerine göre desteğin de üniversite öğrenimi göreceği varsayılarak 25 yaşının doldurulmasına kadar destek alacağı varsayılarak destekten yoksun kalma zararına ilişkin maddi tazminat hesaplaması yapılması,
b-Destek evli ve tek çocuklu olarak vefat etmiştir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda desteğin davacı çocuğuna gelirinden %15 pay ayıracağı belirlenmiştir. Dairemizin yerleşik uygulaması gereği; desteğin bir çocuğunun olması durumunda iki pay desteğe, iki pay eşe ve bir pay çocuğa ayrılmak suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında desteğin gelirinden çocuğu Barış'a ayıracağı payın %20 olacağı varsayılarak destekten yoksun kalma zararına ilişkin maddi tazminat hesaplaması yapılması konularında ek rapor alınarak karar verilmesi gerekmekte iken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 20.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları