Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6100 E. , 2017/11940 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6100 E. , 2017/11940 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6100 E. , 2017/11940 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davacı şirkette ... sayılı konut sigorta poliçesi ile sigortalı bulunan sigortalı ...'e ait konutun, davalıya ait üst kattan sızan sular sonucu 10/06/2011 tarihinde hasara uğradığını, söz konusu olay neticesinde davacı şirket eksperleri tarafından tespit edilen 3.856,00 TL hasar bedelini sigortalıya 16/11/2011 tarihinde ödeyen şirketin TTK 1301 maddesine göre sigortalısının haklarına halef olarak kusur nispetine göre iş bu davayı açmaya hak kazandığını belirterek davalının kusuru neticesinde oluşan hasar nedeniyle davacı şirket sigortalısına ödemiş olduğu 3.856,00 TL rücuen tazminatın ödeme tarihi olan 16/11/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsilini talep etmiştir.
Davalı taraf, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davanın kabulü ile 3.856,00 TL’nin ödeme tarihi olan 16/11/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile beraber davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava konut sigorta poliçesi nedeniyle rücuen alacak istemine ilişkindir. Davacı, dava dilekçesinde konut sigorta sözleşmesi gereğince sigorta şemsiyesi altına aldığı konutta binanın davalıya ait üst kattan sızan sular nedeni ile meydana gelen zararı sigortalısına ödediğini ileri sürerek üst kat daire maliki davalıdan rücuen alacak isteminde
bulunmuştur. Bu tür davalarda görevli mahkemenin sigortalı ile zarar sorumlusu arasındaki ilişkiye göre belirlenmesi gerekir(24.03.1944 tarih, 1944-9 sayılı İBK). Kat Mülkiyeti Kanunu 19/3 maddesi uyarınca bağımsız bölüm maliklerinin kusurları ile diğer bağımsız bölümlere verdikleri zarardan dolayı diğer maliklere karşı sorumlu oldukları düzenlenmiştir. Yine aynı yasanın Ek-1 maddesi uyarınca Kat Mülkiyeti Kanunu'nun uygulanmasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde görüleceği kararlaştırılmıştır. Açıklanan nedenlerle bu davaya bakmaya Sulh Hukuk Mahkemesi görevli olduğu halde yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş hükmün bozulması gerekmiştir.
2-Bozma sebep ve şekline göre, davalı ...'nın temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ...’nın temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...’ya geri verilmesine, 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları