Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/6060 E. , 2017/11823 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/6060 E. , 2017/11823 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/6060 E. , 2017/11823 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacılar vekili, davalı ...'ın maliki olup, davalı ... ...(...)'nin sevk ve idaresindeki ve diğer davalı ...Ş.tarafından sigorta himayesine alınan ... plakalı araç ile davacıların murisi ...'in kullandığı ... plakalı aracın çarpışması neticesinde davacıların eşi ve babaları olan ...'in öldüğnü, kazanın meydana gelmesinde sürücü ...'nin asli kusurlu olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla destekten yoksun kalma tazminatının davalılardan davalı sürücü ve işleten yönünden olay tarihinden, sigorta şirketi yönünden temerrüt tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte, davacı eş için 50.000,00 TL, her bir çocuk için 10.000,00'ar TL.den toplam 100.000,00 TL.manevi tazminatın davalı ... şirketi dışındaki davalılardan olay tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında 24.10.2014 tarihli dilekçe ile her bir davacı için istedikleri 500,00'er TL.maddi tazminatı davacı ... için 71.964,32 TL.ye, davacı ... için 18.038,41 TL.ye, davacı... için 13.828,29 TL.ye, davacı ... için 9.618,17 TL.ye, davacı ... için 6.250,08 TL.ye, davacı ... için 1.572,17 TL.ye yükseltmiştir.
Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, maddi tazminat davasının kabulü ile, davacılardan ... için 71.964,32 TL., davacı ... ... için 18.038,41 TL., davacı ... için 13.828,29 TL., ... için 9.618,17 TL., ...
için 6.250,08 TL., ... için 1.572,18 TL.destekten yoksun kalma tazminatlarının olay tarihi olan 05.04.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte(Davalı ...Ş.nin sigorta poliçi limiti ile dava tarihi olan 27.04.2012 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte sorumlu olduğu gözetilerek) davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine, manevi tazminat davasının kısmen kabulü ile, davacılardan ... için 20.000,00 TL, davacı ... için 5.000,00 TL., davacı ... ... için 5.000,00 TL., ... için 5.000,00 TL., ... için 5.000,00 TL., ... için 5.000,00 TL.manevi tazminatın olay tarihi olan 05.04.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davacılar vekili 24/02/2015 tarihli dilekçesi ile manevi tazminat yönünden temyiz itirazlarından vazgeçtiğini bildirdiğinden manevi tazminat yönünden temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre davacılar vekilinin maddi tazminata ilişkin olup aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
3-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Dairemizin yerleşmiş uygulamasına göre destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken desteğin geride kalan eşinin evlenme ihtimalinin olay tarihi itibarıyla ve AYİM tablosuna göre değerlendirilmesi suretiyle tazminatın hesaplanması gerekmekte olup, buna göre olay tarihinde 32 yaşında olan ve 18 yaşının altında beş çocuğu bulunan davacı eşin yeniden evlenme ihtimali olmayıp, %12,75 evlenme şansı olduğu kabulüne göre yapılan hesaplamanın hükme esas alınması doğru görülmemiştir.
4-Destekten yoksunluk zararının hesabında müteveffanın gelirinin belirlenmesi tazminatın doğru tespitinde önemli bir yer tutmaktadır.
Somut olayda, 27.05.2014 tarihli hesap raporunda desteğin evli ve beş çocuklu olduğu hususu gözardı edilerek bekar ve çocuksuz kişiler için belirlenen asgari ücret miktarları esas alınarak bu miktarlar üzerinden yapılan hesaplama doğrultusunda karar verilmiş olması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin manevi tazminata ilişkin temyiz dilekçesinin vazgeçme nedeniyle reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (3) ve (4) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 19/12/ 2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları