Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/15569 E. , 2016/13038 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/15569 E. , 2016/13038 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/15569 E. , 2016/13038 K.

"İçtihat Metni"
Davacı ... ile davalı ... parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmasız el koyma nedenine dayalı olarak irtifak ve pilon bedelinin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili davasına dair ... Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 05.02.2014 günlü ve 2012/48-2014/20 sayılı hükmün onanması hakkında Dairece verilen 20.01.2015 günlü ve 2014-11961-2015/788 sayılı ilama karşı davacı vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Bu isteğin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davada karar düzeltmeye konu edilen miktar 12.690,00 TL'yi geçmemektedir.
HUMK.'nun değişik 440. maddesinin 3 numaralı fıkrasının 1 numaralı bendine göre miktar ve değeri 12.690,00 TL'den az olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin ilamlar hakkında karar düzeltilmesi yoluna gidilemez.
Yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı düzeltme dilekçesinin REDDİNE, karar düzeltme harcının istek halinde düzeltme isteyene iadesine, 15.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları