Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14255 E. , 2016/12996 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14255 E. , 2016/12996 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14255 E. , 2016/12996 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, baba nüfusunda kayıtlı davacının annesi ile bağının kurulması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Dava dilekçesinde, baba hanesinde nüfusa kayıtlı davacının annesi ... ile bağının kurulması istenilmiştir. Mahkemece, davacının iddiasını ispatlayacak kanıtları dosyaya sunamadığı, iddia ettiği kişi ile bağını kanıtlayamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Dava hatalı nüfus kaydının düzeltilmesi istemine ilişkin olup, kamu düzenine ilişkin olan bu tür davalarda, hâkim maddi olguları re’sen araştırır ve kanıtları serbestçe takdir eder. Bu ilke gözönünde bulundurularak davacının gerçek annesi olduğu ileri sürülen ... varsa veraset ilamı temin edilerek yoksa nüfus kayıtlarına göre davada taraf olmayan mirasçılarının davalı sıfatı ile davaya katılmaları sağlanıp,nüfus kayıtlarındaki düzeltme istemine ilişkin davalarda, mahkemelerin hiç bir kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın doğru sicil oluşturmak zorunluluğu bulunduğu gözetilerek, davacının bildirdiği mezar açılmak suretiyle bu iddia ile ilgili olarak DNA testi yaptırılıp alınacak rapor da gözetilerek karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları