Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14248 E. , 2016/12994 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14248 E. , 2016/12994 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14248 E. , 2016/12994 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, davacının babası (ölü) ...'ın anne kaydının düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Davada, davacının ölü babası ...'ün nüfus kaydında ... ve ... kızı olarak görünen anne kaydının ... ve ... kızı ... olarak düzeltilmesi istenilmiş, mahkemece, davacının babaannesi olduğunu iddia ettiği ...'nin davacının amcası ile evli olduğu, iddianın kayıtlara uygun düşmediği, bir kısım davalıların kabule yönelik beyanlarının, davanın nüfus kayıtları ile ilgili dava olup kamu düzenine ilişkin olduğu ve resen araştırma ilkesi geçerli olduğundan sonuç doğurmayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Dava nüfus kaydının anne yönünden düzeltilmesine ilişkindir. Türk Medeni Kanununun 282. maddesine göre çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. Bu husus dikkate alınarak, somut olayda, anne olduğu iddia edilen ... ve ... kızı 1887 doğumlu ...'nin nüfus kaydına göre ölüm araştırması nedeni ile kaydının kapalı olduğu anlaşıldığından adıgeçenin ibraz edilecek veraset ilamına göre mirasçılarının tespit edilip (mirasçısı bulunmadığı takdirde Maliye Hazinesinin) yöntemince davaya katılmaları sağlandıktan sonra, iddia ile ilgili olarak DNA testi yaptırılıp, alınacak rapor da gözetilerek karar verilmesi gerektiği düşünülmeden eksik inceleme ve yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları