(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14164 E. , 2016/13142 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535955
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14164 E. , 2016/13142 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 13 May 2018 12:28

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14164 E. , 2016/13142 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, ...parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Dava, 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Tüm dosya kapsamına göre;
Bursa İl Özel İdaresinin 18.06.2013 tarihli cevabında dava konusu taşınmazın 30.09.1993 tarihinde İl İdare Kurulunca onaylı “akaryakıt satış istasyonu” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına alındığı belirtilmiş ise de, Orhangazi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.12.2012 tarih ve 1561 sayılı yazısında dava konusu taşınmazın belediye sınırları dışında, imar planı dışında, imar sahası dışında kaldığı, meskun alanda kalmadığı belediye ve kamusal hizmetlerden yararlanmadığın bildirildiği görülmüştür.
1-Taşınmazın niteliğinin belirlenmesinde; imar planı içinde olup olmadığı, imar planı içinde ise tarihi, ölçeği ve türü (nazım-uygulama), belediye ve diğer altyapı hizmetlerinden (yol, su, elektrik, çöp toplama, kanalizasyon, aydınlatma gibi) yararlanma durumu, etrafının meskun olup olmadığı, nazım imar planı içinde ise bu plandaki konumu, hangi amaçla plan kapsamına alındığı, yerleşim merkezine mesafesi, beldenin gelişme istikametinde olup olmadığı, taşınmaz belediye nazım imar planı (1/5000 ve daha büyük ölçekli) içinde ise, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 17.04.1998 gün ve 1996/3-1998/1 sayılı kararı uyarınca, bu plan kapsamına alındığı tarih ve plandaki konumu, altyapı hizmetlerinden yararlanma ve ulaşım olanakları, belediye merkezine uzaklığı, kullanım biçimi itibariyle iskan amacına yönelik yapılaşma olasılıkları araştırılmalıdır. Ayrıca taşınmaz 1/1000 ölçekli mevzi imar planı içende ise, yapılış amacı, nazım imar planının uygulanması için yapılan plan olup olmadığı ve tarihi de değerlendirilmek suretiyle araştırılmalıdır.
Mahkemece, değerlendirmeye esas alınan bilirkişi kurulu raporunun yukarıda açıklanan esaslara uygun olmadığı gözetilmeden, gerekli araştırma ve yeterli araştırmayı içermeyen rapora itibar edilerek hüküm kurulması,
2-Dava konusu taşınmazın üzerindeki akaryakıt istasyonunda bulunan yakıt tankları, akaryakıt pompaları, elektrik tesisatı, makine ve teçhizattan taşınması mümkün olanların demontaj, nakliye ve montaj bedelinin, taşınması mümkün olmayanların ise bedellerinin, yine varsa yapıların bayındırlık birim fiyatları esas alınıp yıpranma payı da düşülmek suretiyle bedellerinin tespiti için makine ve elektrik mühendisinin de katılımı ile oluşturulacak bilirkişi kurulu eşliğinde keşif yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kabule göre;
3-Dava konusu taşınmaz ile somut emsal alınarak incelenen ... parsel sayılı taşınmazın bağlı bulunduğu cadde veya sokak bazında 2012 yılı için belirlenen emlak vergisine esas asgari m² değerlerinin (belediyenin cadde ve sokak itibariyle belirlediği m² değeri) belediye başkanlığından,
4-Dava konusu taşınmaz ile somut emsal alınarak incelenen ... parsel sayılı taşınmazın ilk tesis tarihinden itibaren tedavüllü tapu kayıt örneklerinin tapu müdürlüğünden,
Getirtilip denetlenmemesi,
5-Hükme esas alınan raporda, dava konusu taşınmazın 4.800 m² olduğu ve 3.907,83 m² lik kısmının kamulaştırıldığı, geriye 892,17 m² lik alanın kaldığı, bu kısımlarda yapılaşmanın mümkün olmadığı belirtildiğine göre, mahkemece bu kısım üzerinde inşaat yapılıp yapılamayacağı, yapı ruhsatı verilip verilmeyeceği belediye başkanlığından araştırılarak bu hususta ek rapor alınıp oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile %80 değer düşüklüğü uygulayarak kamulaştırma bedeli belirleyen rapora göre hüküm kurulması,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edenlerden davalılara iadesine, 22.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla