Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14145 E. , 2016/12789 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14145 E. , 2016/12789 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14145 E. , 2016/12789 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, ...parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
1-Dava konusu taşınmazla aynı bölgede bulunan 04.10.2012 tarihi itibariyle değerlendirilen bir başka taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davasının Dairece yapılan temyiz incelemesinde (... Hukuk Mahkemesinin 2014/569-2015/152 E-K Dairenin 2015/14202-13651 E-K sayılı) hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda sulu arazide münavebeye buğday, saman, t.fasülye, domates, d.biber ve enginar alınarak bedel tespit edilmesine ve münavebe planı Dairemizce uygun bulunmasına rağmen, dava konusu dosyada münavebe planında 1.yıl buğday, 2.yıl fasülye, 3.yıl biber, 4.yıl k.lahana ürününün alınması suretiyle bedel tespit edilmiş olması,
2-Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunduğu belirlenen hurma ağaçlarının cins ve yaşları itibariyle 2014 yılı rayiç değerlerinin gıda tarım ve hayvancılık ilçe müdürlüğünden getirtilerek bilirkişi raporunda tespit edilen bedelin denetlenmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edenlerden davalı tarafa iadesine, 08.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları