Forum ana sayfa 18. Hukuk Dairesi 2015/14102 E. , 2016/12670 K.

18. Hukuk Dairesi 2015/14102 E. , 2016/12670 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516390
Konum: İstanbul18. Hukuk Dairesi 2015/14102 E. , 2016/12670 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, müdahalenin men'i ve ecrimisil istenilmiştir. Mahkemece ihtilafın Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklandığı gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Dava, bir bağımsız bölümün eklentisi niteliğindeki E-2 deponun davalı tarafından kullanıldığı iddiasına ilişkin olup, gelen tapu kayıtlarında ve projede dava konusu yerin davacıya ait bağımsız bölümün eklentisi olduğu görülmüştür. Davacının ortak yerlere ilişkin herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Medeni Kanunun mülkiyet hükümlerine dayalı müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil istemi Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinden kaynaklanmadığından uyuşmazlığın HMK.nun 2. maddesi gereği genel hükümler çerçevesinde asliye hukuk mahkemesinde bakılıp sonuçlandırılması gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 05.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları