Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14053 E. , 2016/12995 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14053 E. , 2016/12995 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14053 E. , 2016/12995 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, davacının anne yönünden nüfus kaydı, doğum yeri ve soyadının düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Dava dilekçesinde, baba hanesinde, babasının resmi eşi ... kızı olarak nüfusa kayıtlı davacının anne kaydının ... ...olan doğum yerinin gerçek doğum yeri olan ... olan soyadının da Mersinli olarak düzeltilmesini istemiştir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
Dava hatalı nüfus kaydının düzeltilmesi istemine ilişkin olup, kamu düzenine ilişkin olan bu tür davalar her türlü kanıtla ispatlanabilir, hâkim maddi olguları re’sen araştırır ve kanıtları serbestçe takdir eder. Bu ilke gözönünde bulundurularak davacının gerçek annesi olduğu ileri sürülen ve nüfus kaydına göre gaipliğine karar verilmiş olan ... Mersinli'nin mirasçılarının usulünce davalı sıfatı ile davaya katılmaları sağlanıp, mahkemelerin hiç bir kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın doğru sicil oluşturmak zorunluluğu bulunduğu gözetilerek, davacının Almanya'da doğumuna ilişkin resmi doğum belgesi getirtilip, tanık anlatımları ve doğum belgesine göre doğum yerinin düzeltilmesine karar verilip, anne yönünden kaydın düzeltilmesi ile ilgili istem açısından ise DNA testi yaptırılıp alınacak rapor da gözetilerek karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları