Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14048 E. , 2016/12787 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14048 E. , 2016/12787 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516411
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14048 E. , 2016/12787 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, itirazın iptali ile %20 oranında icra inkar tazminatı istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Dava, kat mülkiyetinden kaynaklanan aidat alacağına ilişkin itirazın iptali ile %20 den az olmamak üzere inkar tazminatı istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kat Mülkiyeti Yasasının 33. maddesinde bu kanundan doğan uyuşmazlıklarda anataşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu maddede yazılı davalar; taşınmazın aynına ilişkin olmamakla beraber açıklanan özel hüküm nedeniyle kamu düzeni ile ilgili ve buyurucu niteliktedir. Anataşınmaz ...'de olduğuna göre bu yetki kuralı gereğince yetkili mahkeme ... Sulh Hukuk Mahkemesi'dir. HMK.nun 114 ve 115. maddeleri gereğince davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 08.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları