Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14044 E. , 2016/12965 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14044 E. , 2016/12965 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516423
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14044 E. , 2016/12965 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, kayyım tayin edilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı...vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Dava dilekçesinde, ... parsel sayılı 159,25 m² yüzölçümlü kargir ev vasfında taşınmaz malın hissedarı ...'nın sağ olup olmadığı, ölü ise mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden bu kişilerin hisselerini idare etmek üzere ... Defterdarının kayyım atanması istenmiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
Dosya içerisinde bulunan bilgi belgelere göre; ... kızı ...ile ... oğlu ...'a kayyım tayinine ilişkin dava yönünden yapılan araştırmada, ... Merkezde yapılan inceleme neticesinde ... isminde dört kişinin bulunduğu, bunlardan hangisinin tapu maliki olduğunun belirlenemediği, ... oğlu ... isminde bir kişiye ise rastlanmadığı, ... olan dört kişinin nüfus kayıtlarında kardeş bilgileri incelendiğinde, bu kişilerin ... oğlu ... isimli bir kardeşinin bulunmadığı, bu nedenle ... oğlu ... ve ...'ya 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine dair Kanunun 2. maddesi ile TMK'nın 427. maddesi uyarınca kayyım tayinin gerektiği anlaşılmaktadır. Mahkemece davanın ... oğlu ... ve ... yönünden kabulü gerekirken, bu kişiler yönünden de davanın reddi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları