Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14039 E. , 2016/13134 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14039 E. , 2016/13134 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516434
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14039 E. , 2016/13134 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el koyma nedenine dayalı olarak ... parsel sayılı taşınmazların bedellerinin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılardan ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere göre; dava konusu taşınmazların bulunduğu yörede içme suyu temini için bir takım hafriyat çalışmalarının yapıldığı, bu çalışmalar sırasında taşınmazların ve üzerinde bulunan meyve ağaçlarının zarar gördüğü, davalı idarenin müdahalesinin önlenmesi ile söz konusu zararının giderilmesinin istendiği, yargılama sırasında davaya konu taşınmazlarla ilgili kamulaştırma kararının alındığı, tarafların uzlaşmadığı ve kamulaştırma davasının açıldığı, davanın halen derdest olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar mahkemece dosya içerisinde bulunan bilirkişi raporları doğrultusunda zarar gördüğü iddia edilen ağaç bedellerinin tazmini ile kamulaştırma alanının dışında kalan 1167,89 m² ' lik alana müdahalenin önlenmesine karar verilmiş ise de, dosya içerisinde bulunan bilirkişi raporları hüküm kurmaya elverişli değildir. Mahkemece dava konusu taşınmazlara ilişkin kamulaştırma dosyası dava dosyası arasına alınıp, mahallinde yeniden keşfe çıkılarak, davalı idarenin kamulaştırılacak alanın dışında müdahalesinin olup olmadığı, müdahalesinin bulunduğunun tespiti halinde bu kısmın açık bir şekilde ne kadarlık bir alanı kapsadığı, müdahele edilen alanda bulunan ağaçların cinsi, yaşı ve sayısı ile zarar görüp görmedikleri belirlenerek bilirkişiden rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yetersiz araştırma ve eksik incelemeyle hüküm kurulmuş olması,
2-Kabule göre de; davacı dava dilekçesi ile fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 10.000 TL üzerinden dava açmış, yargılama sırasında ise davasını ıslah ederek 32.256 TL üzerinden zararının tazminini istemiş, mahkemece 13.993 TL üzerinden davanın kabulüne karar verilmiştir. Buna göre; mahkemece tazminat davası yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi, yargılama giderleri ve vekalet ücreti bakımından kısmen kabul ve red oranına göre hüküm kurulması gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmiş olması,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 22.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları