Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14032 E. , 2016/13112 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14032 E. , 2016/13112 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 520218
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14032 E. , 2016/13112 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, su bedelinin tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Mahkemece bozmaya uyulmuşsa da, gereği tam olarak yerine getirilmemiştir.
Yargıtayın bozma kararlarına karşı direnme hakkı yasalarımıza göre mahkemeye verilmiş olup, mahkemece bozmaya uyulduktan sonra gereklerinin yerine getirilmesi zorunludur. Bu bağlamda hakim, uyduğu bozma ilamının gereğinin eksiksiz yerine getirilip getirilmediğini denetlemekle görevlidir
Şöyle ki;
Dairenin bozma ilamında; davacının sulama hizmetinden yararlandığı ancak dava konusu tahakkuk dönemlerinde ne ektiği ve ne miktarda sulama yaptığı yeterince açık olmadığından, davalının sahibi bulunduğu tarlalara ne ektiği ve bunların yıllara göre sulama ihtiyacının ... Şefliği ve Tarım Kredi Kooperatifinden sorulup, zirai bilirkişilerden rapor alınıp davalının yaptığı ödemeler de gözetilip oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğinden bozma sebebi yapılmış ve mahkemece bozma ilamına uyulduğu halde gerekli araştırma yapılmadan, sadece çiftçi kayıt sisteminde kaydı olmadığına ilişkin belge dosyaya konularak ek bilirkişi raporunun hükme esas alındığı anlaşılmaktadır.
Buna göre mahkemece, bozma ilamı doğrultusunda davalının sahibi bulunduğu tarlalarda yaptığı tarım ve bunların yıllara göre sulama ihtiyacının ... Bölge Şefliği ve Tarım Kredi Kooperatifinden sorulup, zirai bilirkişilerden rapor alınıp, davalının yaptığı ödemeler de gözetilip oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 20.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları