Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14008 E. , 2016/12966 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14008 E. , 2016/12966 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516485
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/14008 E. , 2016/12966 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi-

Dava dilekçesinde, kayyım tayin edilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Dava dilekçesinde ... parsel sayılı taşınmazın maliki olan "..."in sağ olup olmadığı, ölü ise mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden bu kişinin hissesini idare etmek üzere ... Defterdarının kayyım atanması istenmiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içerisinde bulunan ve hükme esas alınan ... 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/601 Esas, 2014/1075 Karar sayılı veraset ilamı tapu kaydında malik olan ...' e ait değildir. Müdahillerden ...' e ait veraset ilamı istenmeden dava konusu taşınmaz tesis kadastrosuna göre tescil edildiğine göre, kadastro tespit tutanakları ile eklerinin ve varsa kadastro tespitinde uygulanan tapu ve vergi kayıtlarının getirtilip taşınmazın vergisinin kim tarafından ödendiği vergi dairesi ve belediyeden sorulup incelenmeden yetersiz araştırma ve eksik inceleme ile hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 15.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları