Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13900 E. , 2016/13137 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13900 E. , 2016/13137 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 486317
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13900 E. , 2016/13137 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el koyma nedenine dayalı olarak...parsel sayılı taşınmaz bedelinin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Dava dilekçesinde, ... İli ... İlçesi Görece Köyü 1436 parsel sayılı taşınmaza davalı idareler tarafından askeri havaalanı olarak el konulması nedeniyle taşınmaz bedelinin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece dava konusu taşınmaz arsa olarak kabul edilmiş ve buna göre hüküm kurulmuştur.
1-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. maddesine göre; kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 09.10.1956 tarihi ile 04.11.1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, mülkiyet hakkından doğan talepler, bedel talep edilmesi hâlinde bedel tespiti ve diğer işlemler bu madde hükümlerine göre yapılır. Bu maddeye göre yapılacak işlemlerde öncelikle uzlaşma usulünün uygulanması dava şartıdır. İdarenin daveti veya malikin müracaatı üzerine, fiilen el konulan taşınmazın veya üzerinde tesis edilen irtifak hakkının idarenin daveti veya malikin müracaat ettiği tarihteki tahmini değeri; bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre teşkil edilen kıymet takdir komisyonu marifetiyle, taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri esas alınmak ve bu Kanunun 11. inci ve 12. nci maddelerine göre hesaplanmak suretiyle tespit edilir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde; ... ... Askeri Hava Meydanının yeniden tevsii ve yeni pist inşaatı ile buna bağlı ek tesislerin yapımı için Bayındırlık Bakanlığı Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, dava konusu parselle birlikte bir çok
parsele ilişkin, ... Valiliği İdare Kurulu'nun 19.08.1982 tarih ve 1132 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alındığı ve adı geçen Genel Müdürlükçe taşınmazların tapu kayıtları üzerine istimlak şerhlerinin konulduğu, ... Tapu Müdürlüğünün 08.04.2013 tarihli cevabına göre dava konusu taşınmaz üzerindeki istimlak şerhlerinin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğünün 29.11.2012 tarihli yazısı ile terkin edildiği anlaşılmaktadır.
Mahkemece oluşturulacak bilirkişi kurulu eşliğinde mahallinde keşif yapılarak, dava konusu taşınmaza fiilen el atılıp atılmadığı tespit edilip, el atma varsa hangi idare tarafından ve ne zaman el atıldığı ( 04.11.1983 tarihinden önce el atılan taşınmazların el atma tarihindeki nitelikleri dikkate alınarak) , taşınmazın ne şekilde kullanıldığı belirlenerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kabule göre;
2-Dava konusu taşınmazın değerlendirme, somut emsal alınarak incelenen Atıfbey 11379 ada 4 parsel sayılı taşınmazın ise değerlendirmeye esas alınan (04.01.2008) satış tarihleri itibariyle imar düzenlemesi sonucu meydana gelen imar parselleri olup olmadıklarının, imar parseli iseler düzenleme ortaklık payının düşülüp düşülmediğinin, düşülmüş ise oranının belediye imar ve tapu müdürlüklerinden,
3-Dava konusu taşınmaz ile somut emsal alınarak incelenen Atıfbey 11379 ada 4 parsel sayılı taşınmazın bağlı bulunduğu cadde veya sokak bazında 2010, 2011 ve 2013 yılları için belirlenen emlak vergisine esas asgari m² değerlerinin (belediyenin cadde ve sokak itibariyle belirlediği m² değeri) belediye başkanlığından,
4-Bilirkişi kurulunca somut emsal alınan Atıfbey 11379 ada 4 parselin tapu kaydının ve emsal alınan satışını gösterir akit tablosunun tapu müdürlüğünden,
5-Dava konusu taşınmaz ile somut emsal alınarak incelenen Atıfbey 11379 ada 4 parsel sayılı taşınmazın ilk tesis tarihinden itibaren tedavüllü tapu kayıt örneklerinin tapu müdürlüğünden,
Getirtilip denetlenmemesi,
6-Dava dosyası ile birleşen dava dosyalarında bulunan davacıların doğru tespit edilmeden taraflara mükerrer ödemeye neden olacak şekilde hüküm kurulmuş olması,
7-... mirasçısı ...'ın karar başlığında taraf olarak gösterilmemiş olması,
8-Dava dosyası ile birleşen ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/38 Esas- 2014/181 Karar sayılı dosyasında dava tarihi 15.10.2010 olduğu halde faize 30.01.2014 tarihinden itibaren hükmedilmiş olması,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edenlerden davacı tarafa iadesine, 22.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları