Forum ana sayfa 18. Hukuk Dairesi 2015/13887 E. , 2016/12868 K.

18. Hukuk Dairesi 2015/13887 E. , 2016/12868 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516393
Konum: İstanbul18. Hukuk Dairesi 2015/13887 E. , 2016/12868 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Dava dilekçesinde, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm ihbar olunan Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Davacı dava dilekçesinde, kayden ...'nin çocukları olarak gözüken ...'ın gerçekte kendisinin ve eşi ...'nin çocukları olduğunu, kendisi ile eşi ...'nin resmi nikahı olmadığı için çocukların ...'nin çocuklarıymış gibi kaydedildiğini belirterek çocukların kayıtlarda geçen anne ve baba adının ... ve ... olarak düzeltilmesini talep ve dava etmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.
1-İhbar olunan Hazine vekili tarafından müdahil dilekçesi ile müdahilliğin kabulüne karar verilmesi istenilmiş, mahkemece bu konuda olumlu ya da olumsuz karar verilmeden ve müdahele talebinin kabulü halinde müdahilin göstereceği deliller toplanmadan karar verilmiş olması,
2-Nüfus kayıtlarındaki düzeltme istemine ilişkin davalar kamu düzeni ile yakından ilgilidir. Bu özelliklerinden dolayı mahkemeler, tarafların beyanlarına bağlı kalmaksızın gerektiğinde re'sen yapacağı araştırma sonucu elde edeceği bulgulara göre doğru sicili oluşturmak mecburiyetindedir. Somut olayda salt tarafların ve tanıkların beyanları ile yetinilmeyip bu iddia ile ilgili olarak DNA testi yaptırılıp alınacak rapor da gözetilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine, tanık anlatımları ve tarafların beyanları ile yetinilip eksik inceleme ile davanın kabulü,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 12.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları