Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13876 E. , 2016/12924 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13876 E. , 2016/12924 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13876 E. , 2016/12924 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, anneannesi olan davacının çocuk ...'ye vasi olarak atanması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 336/3. fıkrasında; velâyetin, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, boşanmada ise çocuğun kendisine bırakılan tarafa ait olacağı; 404/1. fıkrasında ise; velâyet altında bulunmayan her küçüğün vesayet altına alınacağı düzenlenmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; ...'nin annesinin velayetinde iken davacı anneanne tarafından velayetin kaldırılarak kendisinin vasi olarak atanması talebiyle aile mahkemesinde dava açtığı ve yapılan yargılama sonucunda, davalı anne ile dahili davalı babanın sorumluluklarını yerine getirmedikleri, sorumluluğu yerine getirebilme hususunda çocuğun menfaatleri kapsamında somut adımları atabilecek kararlı tutumları ve durumlarının olmadığı gerekçesiyle küçük ...'nin annesinde bulunan velayetinin kaldırılmasına, velayet askıda kaldığından küçüğe vasi atanması için sulh hukuk mahkemesine ihbarda bulunulmasına karar verilmesi üzerine anneanne olan davacının küçüğe vasi olarak atanmak için bu davayı açtığı anlaşıldığından; mahkemece, aile mahkemesince babanın velayetine ilişkin de değerlendirme yapıldığı gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi yerine, uygun görülmeyen babanın velayet hakkı konusunda aile mahkemesi tarafından değerlendirme yapılmadığı ve bu değerlendirmenin aile mahkemesi tarafından yapılabileceği gerekçesiyle davanın reddi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 13.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları