Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13848 E. , 2016/12909 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13848 E. , 2016/12909 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516452
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13848 E. , 2016/12909 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, ... parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
1-Dairemizce aynı kamulaştırma kapsamında aynı bölgeden (...) gelen dosyaların temyiz incelemesi yapılan ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/410 E, 2014/648 K (Dairenin 2014/17101 E - 2015/6420 K) sayılı dosyasında yer alan bilirkişi heyeti raporunda sulu tarım arazisi için birinci yıl buğday (yan ürün saman), ikinci yıl karışık sebze (domates ve kırmızı biber ortalaması), üçüncü yıl karışık baklagil (kuru fasulye (yan ürün saman) ve nohut (yan ürün saman) ortalaması) münavebeye alınarak yapılan değerlendirme sonucu verilen karar Yargıtay denetiminden geçerek onanmıştır. Buna göre dava konusu taşınmazın aynı kamulaştırma kapsamında kalıp ayırt edici bir özelliği de olmadığına göre ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/410 E, 2014/648 K (Dairenin 2014/17101 E- 2015/6420 K) sayılı dosyasındaki aynı ürünleri münavebeye alarak değerlendirme yapan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,
Kabule göre;
2-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasayla değişik 15. maddesinin son fıkrası uyarınca bilirkişilerce yapılan değer tespitinde, idarece belgelerin mahkemeye verildiği gün (dava tarihi) esas tutulur. Buna göre tarım arazisi olan dava konusu taşınmazın değerlendirme tarihindeki (2014 yılı) mevkii ve şartlarına (sulu arazi niteliğine) göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirinin tespitinde, münavebeye alınan ürünlerin 2014 yılına ait dekar başına asgari ve azami verimi ve
üretim giderleri ile kg başına toptan satış fiyatlarının esas alınması gerekir. Kural böyle iken ve karar tarihi itibarıyla 2014 yılı verilerinin belirlenmiş olduğu da gözetilmeden 2013 yılına ilişkin resmi verilere göre, enflasyon katsayısı uygulamak suretiyle usuli kazanılmış hak kuralı da dikkate alınmak suretiyle oluşacak sonuca göre bedel tespitine hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
3-Dava konusu taşınmazın ...-Kayseri devlet yoluna bitişik olması, köy merkezine yakınlığı, yazlık mesire yerleri olarak kullanılan mahalde bulunması gibi hususların tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın değerinde %30 oranında objektif değer artışına neden olabileceği, yine yukarıda belirtilen örnek dava dosyalarının Dairemizce değerlendirilmesinde de aynı oranın uygun görüldüğü düşünülmeden %40 oranında objektif değer artışı uygulayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 13.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları