Forum ana sayfa 18. Hukuk Dairesi 2015/13845 E. , 2016/12656 K.

18. Hukuk Dairesi 2015/13845 E. , 2016/12656 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul18. Hukuk Dairesi 2015/13845 E. , 2016/12656 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, .... Mahallesi 97 ada 13 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Y A R G I T A Y K A R A R I
Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
1-Dosyadaki ... Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne ait 2013 yılına ait veri cetvelinde, bilirkişi kurulu tarafından değerlendirilen zeytinin üretim masrafı 730 TL, aynı gün Dairemizde incelenen aynı kamulaştırma kapsamındaki ... .... Köyüne ait başka bir dosyada bulunan 2014 yılına ait veri cetvelinde ise 585,50 TL olarak bildirildiği anlaşılmaktadır. Bir yıl sonraki üretim masrafının düşmesi hayatın olağan akışına aykırı olduğundan, bu durumun ayrıntılı olarak gerekçelerinin ... Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden sorularak araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporuna göre karar verilmesi,
2-Bilirkişi kurulunca münavebeye alınan zeytine ait 2014 yılı itibarıyla sulu şartlarda dekar başına asgari ve azami verimini, kilogram başına toptan satış fiyatını ve dekar başına ayrıntılı üretim giderini gösterir veri cetvelinin (gider kalemlerini tek tek açıklar biçimde) gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğünden ve 2014 yılına ait zeytin satış fiyatını gösterir veri cetvelinin .... Satış Kooperatifleri Birliğinden getirtilip raporun denetlenmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edenlerden davalı tarafa iadesine, 05.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları