Forum ana sayfa 18. Hukuk Dairesi 2015/13842 E. , 2016/12657 K.

18. Hukuk Dairesi 2015/13842 E. , 2016/12657 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul18. Hukuk Dairesi 2015/13842 E. , 2016/12657 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, ... Mahallesi 48 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Dosyada mevcut ... Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne ait 2013 yılına ait veri cetvelinde, bilirkişi kurulu tarafından değerlendirilen zeytinin üretim masrafı 730 TL, 2014 yılına ait veri cetvelinde ise 585,50 TL olarak bildirildiği anlaşılmaktadır. Bir yıl sonraki üretim masrafının düşmesi hayatın olağan akışına aykırı olduğundan, ayrıntılı olarak gerekçelerinin ... Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden sorularak araştırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporuna göre karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 05.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları