Forum ana sayfa 18. Hukuk Dairesi 2015/13841 E. , 2016/12658 K.

18. Hukuk Dairesi 2015/13841 E. , 2016/12658 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul



18. Hukuk Dairesi 2015/13841 E. , 2016/12658 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, ... Köyü 52 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
1-Dosyada mevcut ... İlçe Müdürlüğüne ait 2013 yılına ait veri cetvelinde, bilirkişi kurulu tarafından değerlendirilen zeytinin üretim masrafı 730 TL, 2014 yılına ait veri cetvelinde ise 585,50 TL olarak bildirildiği anlaşılmaktadır. Bir yıl sonraki üretim masrafının düşmesi hayatın olağan akışına aykırı olduğundan ayrıntılı olarak gerekçelerinin ... Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden sorularak araştırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporuna göre karar verilmesi,
2-Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunla değişik 10.maddesinin onbirinci fıkrası uyarınca, kamulaştırması yapılan taşınmaz tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile kaydı gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüş ise istek halinde mahkemece sicil kaydının terkinine karar verileceğine ve dava dilekçesinde dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile ... Genel Müdürlüğü adına tescili istendiğine göre; mahkemece, sadece dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesi yerine, talebi aşacak şekilde dava konusu taşınmazın TMK. nun 999 ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16/c maddeleri gereğince tapudan terkinine de karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 05.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları