Forum ana sayfa 18. Hukuk Dairesi 2015/13829 E. , 2016/12668 K.

18. Hukuk Dairesi 2015/13829 E. , 2016/12668 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul18. Hukuk Dairesi 2015/13829 E. , 2016/12668 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el koyma nedenine dayalı olarak ... Mahallesi 6392 5 parsel sayılı taşınmaz bedelinin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
Dava konusu taşınmazla aynı bölgede bulunan ve 06.01.2012 tarihi itibariyle değerlendirilen bir başka taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davasının Dairece yapılan temyiz incelemesinde ....Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/14 Esas-2012/506 Karar, Dairenin 2013/557 Esas-1627 Karar sayılı) hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda kuru arazide münavebeye buğday, buğday samanı, bamya ve enginar alınarak bedel tespit edilmesine ve bu münavebe planı Dairemizce de uygun bulunmasına rağmen, dava konusu dosyada münavebe planında birinci yıl buğday ikinci yıl bamya, üçünücü-dördüncü-beşinci-altıcı yıllar enginar alınması suretiyle bedel tespit edilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 05.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları