Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13794 E. , 2016/12927 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13794 E. , 2016/12927 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13794 E. , 2016/12927 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Dava dilekçesinde, eğitim hizmeti sözleşmesi nedeniyle ödediği ücretin iadesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı ile 23.02.2011 tarihinde ingilizce eğitim alınması konusunda anlaşma yaptığını, bu anlaşma sonrasında hamile olduğunu öğrendiğini ve sağlık sorunları nedeniyle yalnız bir gün kursa katıldığını ileri sürerek, sözleşmenin feshi ile ödediği bedelin iadesini istemiş; mahkemece, davacının, 625 sayılı Kanuna dayalı olarak çıkarılan Özel Eğitim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliğinin 10. maddesi kapsamına girmediğini, davacının sunduğu belgelerle 28.11.2011 tarihine kadar kursa devam edebileceğinin bilirkişi raporuyla sabit olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56.maddesinde gösterilen hallerin varlığı halinde kurumdan ayrılanların ayrılış tarihinden sonraki günlere isabet eden ücretlerin kesinti yapılarak iade edilebileceği hükmedilmektedir. Anılan yönetmeliğin 56/3.maddesi “(3) Yukarıda belirtilen şartların dışında kurumlara (Mülga ibare:RG-12/4/2016-29682) (...) kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden;
a)(Değişik:RG-21/7/2012-28360) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir.
Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
b)Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
c)Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim ücretinden fazla olamaz.” hükmünü içermektedir.
Bu durumda, davacının hukuki durumunun yukarıda anılan yönetmelik kapsamında değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 13.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları