Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13792 E. , 2016/12929 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13792 E. , 2016/12929 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516388
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13792 E. , 2016/12929 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, eğitim ve öğretim giderinden kaynaklanan 14.051,90 TL alacağın sarf tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dava dilekçesinde, davalı ...'ın Kara Harp Okulunda öğrenci iken kendi isteği ile 19.08.2010 tarihinde okulla ilişiğinin kesildiğini, imzaladığı yüklenme senedi uyarınca eğitim-öğretim gideri masrafı olan 14.051,90 TL'nin yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsili istenilmiş; mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; 25.07.2016 tarihinde kabul edilerek 31.07.2016 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 105/2 maddesi gereği, "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar herhangi bir sebeple Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan askeri öğrencilere ilgili mevzuatı uyarınca borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçlar tahsil edilmez ve başlatılmış işlemler durdurulur. Bunlardan bu amaçla yapılmış olan tahsilatlar iade edilmez. (Ek cümle: 15/8/2016-KHK-670/10 md.) Açılmış olan davalarda yargılama giderleri ve vekalet ücretlerine hükmolunmaz, hükmolunanlar tahsil edilmez." yönünde düzenleme getirildiği yapılan incelemeden anlaşıldığından karar tarihinden sonra yürürlüğe giren 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 105/2 maddesindeki düzenleme somut olayda değerlendirilip oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmek üzere mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 13.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları