Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13692 E. , 2016/12740 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13692 E. , 2016/12740 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516400
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13692 E. , 2016/12740 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davanamede, küçük ...'ın anne yönünden nüfus kaydının düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
... Cumhuriyet Başsavcılığının davanamesi ile, Asliye Ceza Mahkemesinde sanık ...'ın cebir ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu nedeni ile yargılanması sırasında suç duyurusunda bulunulması üzerine küçük 05.04.1999 doğumlu ...'ın ... olan anne kaydının ... olarak düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dava nüfus kaydının düzeltilmesi istemine ilişkindir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36.maddesinin 1/a bendine göre nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları düzeltmeyi isteyen şahıslar ile, ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Yasanın bu hükmünden de anlaşılacağı gibi nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davasının Cumhuriyet Savcısı tarafından açılabilmesi için yasada öngörülen koşulların bulunması gerekir.
Somut olayda, ilgili resmi dairenin gösterdiği bir lüzum bulunmamaktadır. Nüfus kaydının düzeltilmesi istemi yanlış yazılım nedeni ile hukukları etkilenecek olan kişilere aittir. Bunlar, diğer vatandaşlar gibi harç vb. yükümlülüklerini yerine getirerek böyle bir davayı gerek gördükleri takdirde her zaman açabilirler.
Mahkemece açıklanan hususlar gözönünde bulundurularak ...'ın anne yönünden nüfus kaydının düzeltilmesi istemine yönelik davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 07.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları