Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13691 E. , 2016/12739 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13691 E. , 2016/12739 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516412
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13691 E. , 2016/12739 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, anne yönünden nüfus kaydının düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Davada, anne yönünden nüfus kaydının düzeltilmesi istenilmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilerek, adli yardım talebinin kabulü nedeni ile suçüstü ödeneğinden karşılanan 5.600.-TL. DNA inceleme giderlerinin de davalıllar Halil ve ...'den müteselsilen tahsili ile Hazineye gelir kaydına karar verilmiş, karar DNA giderlerine yönelik olarak temyiz edilmiştir.
Davanın kabulü gözönüne alınarak sözü edilen yargılama giderinin yasal hasım Nüfus Müdürlüğü dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile Hazineye gelir kaydına karar verilmesi gerekirken, sadece davalılar Halil ve Şahibe üzerinde bırakılması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 07.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları