Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13674 E. , 2016/12935 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13674 E. , 2016/12935 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516435
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13674 E. , 2016/12935 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, kat mülkiyetinden kaynaklanan rahatsızlığın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının her akşam balık pişirmesi sebebiyle balık kokusunun ortak yaşamı çekilmez hale getirdiğini belirterek rahatsızlığın giderilmesini istemiş; mahkemece, davanın kabulü ile koku yaymak şeklindeki davalının müdahalesinin önlenmesine karar verilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgeler ile yargılama aşamasında toplanan delillerden özellikle tanık beyanları ve davalı savunmasında; apartmanda rahatsızlık oluşturan kokunun sadece davalının bağımsız bölümünden kaynaklanmadığı, diğer bağımsız bölümlerden de ağır kokunun yayıldığı, alınan raporda ise kokunun mutfak kısmına yapılmayan aspiratör bacasından kaynaklandığı belirtildiğine göre, mahkemece apartman sakinlerini rahatsız eden kokunun ne şekilde giderilebileceği hususunda bilirkişiden ek rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi yerine bu konuda yeterli araştırma yapılmadan eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 13.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları