Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13297 E. , 2016/12782 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13297 E. , 2016/12782 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516460
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13297 E. , 2016/12782 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el koyma nedenine dayalı olarak ... parsel sayılı taşınmaz bedelinin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Davacılar vekili dava dilekçesinde, dava konusu taşınmaza davalı belediyece el atıldığını belirterek kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazminat bedelinin tahsilini talep etmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.
Davacı vekilince açılan kamulaştırmasız el koymaya dayalı tazminat davasında karar tesis tarihi sonrasında dava konusu taşınmaza ilişkin olarak taraflarca 26.05.2015 tarihinde anlaşma sağlandığı, tutanak düzenlendiği ve 02.06.2015 tarihinde de davalı idare lehine tapuda tescil işleminin gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Mahkemece belirtilen hususların üzerinde durularak davanın konusuz kalıp kalmadığının araştırılması gerektiğinden hükmün bozulması gerekmektedir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 08.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları