Forum ana sayfa 18. Hukuk Dairesi 2015/13295 E. , 2016/12878 K.

18. Hukuk Dairesi 2015/13295 E. , 2016/12878 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul18. Hukuk Dairesi 2015/13295 E. , 2016/12878 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el koyma nedenine dayalı olarak ... Mahallesi 379 parsel sayılı taşınmaz bedelinin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.


Y A R G I T A Y K A R A R I


Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
1-Dava konusu taşınmazın diğer paydaşı hakkında ... tarafından ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesine (... 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2010/866 E-2015/149 K) açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında yapılan yargılama sonucu, dava konusu taşınmaza emsal alınarak incelenen ... İlçesi ... Mahallesi 26 ada 91 parsel sayılı taşınmazın 04.07.2002 tarihli satışı emsal alınmış ve dava konusu taşınmazın m² değeri 21.08.2006 itibariyle 63 TL/m² olarak belirlenmiş, Dairemizce bu emsal satışı uygun görülmüş ve Dairenin 2015/17697 Esas 2015/17416 Karar sayılı ilamı ile mahkeme kararı onanmıştır. Aynı taşınmazın paydaşı tarafından açılan davada davanın (... 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2010/866 E-2015/149 K) güçlü delil niteliğinde olduğu gözetilerek taşınmaz emsal karşılaştırmasında somut emsal olarak kabul edilerek bu emsale göre değerlendirme yapılıp rapor alınması ve oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken, gerekçesi gösterilmeden başka ilçeye ait ... Mahallesi 5102 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 21.03.2003 tarihli satışın esas alınarak, uygun olmayan emsal ile karşılaştırma yapılarak değerlendirme yapılması doğru görülmemiştir.
Ayrıca;
2-2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 6487 sayılı Kanunla değiştirilen Geçici 6.maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları 13.03.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 tarih, 2013/95 Esas ve 2014/176 Karar sayılı kararıyla iptal edildiğinden; 04.11.1983 tarihinden sonra el koyulan taşınmazlar yönünden, kamulaştırmasız el koyma nedeniyle açılan davalarda, mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretinin nispi olarak uygulanması gerektiğinden de kararın bozulması gerekmiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edenlerden davacı tarafa iadesine, 12.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları