Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13292 E. , 2016/12780 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13292 E. , 2016/12780 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13292 E. , 2016/12780 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el koyma nedenine dayalı olarak ... parsel sayılı taşınmaz bedelinin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkillerinin murisi ...'ın... parselde kayıtlı maliki olduğunu, dava konusu taşınmazın 1987 yılında kamulaştırıldığını, ancak tapu malikinin kamulaştırma işleminden önce öldüğü halde mirasçı sıfatıyla müvekkillerine kamulaştırma evrakının tebliğ edilmediğinden yapılan işlemin kamulaştırmasız el koyma hükmünde olduğunu, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak, 5.000 TL taşınmaz bedelinin dava tarihinden itibaren faizi ile tahsilini istemiş; mahkemece, ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998/52-690 ve 30.09.1998 tarihli 08.12.1998 tarihinde keşinleşen ilam ile taşınmaz tapusunun davalı irade adına tesciline karar verildiği, maddi hukuk anlamında kesin hüküm halini aldığı, ortada kesinleşmiş bir kamulaştırma hükmü bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Dosyada bulunan ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998/52 Esas 1998/690 Karar sayılı dosyası ve diğer bilgi ve belgelerden; dava konusu...parselde davacıların murisi ...'ın adına kayıtlı taşınmazın 2942 sayılı Yasanın 17.maddesi gereğince İzsu Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verildiği ve kararın 08.12.1998 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır.
11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Yasanın 22. maddesi ile değişik 2942 sayılı Yasanın Geçici 7. maddesi olarak “Mülga 31.08.1956 tarihli ve 6830 sayılı İstimlak Kanununun 16 ve 17. maddeleri ile 2942 sayılı Kanunun Mülga 16 ve 17. maddeleri uyarınca mahkemelerce idare adına tescil kararı verilen kamulaştırmalarda tebligatlar ve diğer kamulaştırma işlemleri tamamlanmış sayılır.
Bu kamulaştırma işlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamaz, kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamaz, açılmış ve devam eden davalar bu madde hükmü uygulanarak sonuçlandırılır.” hükmü getirilmiş ise de yukarıda açıklanan Kanun maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin 13.11.2014 tarihli ve 2013/95 Esas-2014/176 Karar sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, bu halde mahkemece taraflara ait tüm deliller toplanarak oluşacak sonuca göre esas hakkında bir karar verilmek üzere mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 08.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları