Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13290 E. , 2016/12783 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13290 E. , 2016/12783 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13290 E. , 2016/12783 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el koyma nedenine dayalı olarak ... parsel sayılı taşınmaz bedelinin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu taşınmaza davalı idarece el koyulduğunu belirterek kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazminat bedelinin tahsilini talep etmiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere göre; davacı tarafın uzlaşma için idareye başvurusu sonucunda idarece söz konusu taşınmazın 24.10.1994 tarih ve 1994/74 sayılı kamu yararı kararına göre kamulaştırıldığı, kamulaştırma işlemine ilişkin terkin belgesinin 01.04.1998 tarih ve 17500 sayılı yazıları ile taşınmaz maliki ...'a imza karşılığında teslim edildiği belirtilmiştir. Buna göre mahkemece;
1-Dava konusu taşınmazın kamulaştırma işlemlerine ilişkin kamulaştırma kararı, idarenin kıymet takdir raporu, noter tebligat belgeleri, kamulaştırma bedelinin bankaya bloke edilip edilmediği, para bloke edilmişse paranın çekilip çekilmediği gibi hususları içeren kamulaştırmaya dair tüm belgelerin idare, taraflar, ilgili noter ve banka şubelerinden,
2-Emsal olarak incelenen 25642 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu cadde ve sokak itibariyle belediyece belirlenen 2013 yılındaki emlak vergisine esas asgari m² değerinin ilgili belediye başkanlığından,
3-Emsal olarak incelenen taşınmazın değerlendirmeye esas alınan 30.06.2006 tarihli alıcı, satıcı, satış bedeli ve miktarını gösterir tapu kaydı ile akit tablosunun tapu müdürlüğünden,
4-Emsal alınarak incelenen taşınmazın değerlendirmeye esas alınan 30.06.2006 olan satış tarihi itibariyle imar düzenlemesi sonucu meydana gelen imar parseli olup olmadığı, imar parseli ise düzenleme ortaklık payının düşülüp düşülmediği, düşülmüşse oranının belediye imar ve tapu müdürlüklerinden,
Getirtilip denetlenmemesi,
Kabule göre;
5-2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 6487 sayılı Kanunla değiştirilen Geçici 6.maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları 13.03.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 13.11.2014 tarih, 2013/95 Esas ve 2014/176 Karar sayılı kararıyla iptal edildiğinden; 04.11.1983 tarihinden sonra el koyulan taşınmazlar yönünden kamulaştırmasız el koyma nedeniyle açılan davalarda, mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretinin nispi olarak uygulanması gerekmektedir.
Dava konusu taşınmaza 1983 tarihinden sonra el koyulduğuna göre, mahkemece karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği, nispi karar harcı ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, maktu karar harcına ve maktu vekalet ücretine hükmedilmesi,
6-Karayolları Genel Müdürlüğünün harçtan muaf olduğu gözetilmeksizin aleyhinde harca hükmedilmesi,
7-Dava kısmen kabul edildiğine göre davalı lehine vekalet ücreti takdir edilmemesi ve yargılama giderlerinin tamamından sorumlu tutulması,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edenlerden davacı tarafa iadesine, 08.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları