Forum ana sayfa (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13278 E. , 2016/12771 K.

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13278 E. , 2016/12771 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13278 E. , 2016/12771 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, ... parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı ve davacılardan ... Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
1-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11. maddesinin (f) bendi uyarınca, tarım arazilerinde kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir üzerinden zemin değeri belirlenir. Bu yöntemde taşınmazın üzerinde ağaç yoksa açık tarım arazisi olarak var ise kamulaştırılan kısımdaki ağaçların cins, sayı ve yaşları gözetilerek niteliğine uygun biçimde kapama meyve bahçesi olarak değerlendirilir.
a-Dava konusu taşınmazların üzerinde fıstık çamı bulunduğu ancak bu ağaçların yaşları ile verim çağında olup olmadıkları anlaşılamamaktadır. Buna göre dava konusu taşınmazlar üzerinde bulunan ağaçların yaşları ve verim çağında olup olmadıkları araştırılıp, sayısı ve yaşı itibariyle kapama bahçe niteliği verip vermediğinin belirlenmemiş olması,
b-Taşınmazların kapama bahçe niteliğinde olduğunun tespiti halinde fıstık çamına ait 2013 yılı itibarıyla dekar başına asgari ve azami verimi, ayrıntılı üretim giderleri çizelgesi ve kilogram başına toptan satış fiyatlarını gösterir biçimde veri cetvelinin öncelikle gıda, tarım ve hayvancılık ilçe müdürlüğünden, ilçe müdürlüğünde bulunmaması durumunda çevre il müdürlüklerinden getirtilmemiş olması,
2-Dava konusu taşınmazların dosyaya yansıyan özellikleri ve bilirkişi raporlarında belirtilen nitelik ve özellikleri dikkate alındığında %50 oranında objektif değer artışı uygulanması gerekirken, %30 oranında objektif değer artışı uygulayan bilirkişi raporu doğrultusunda eksik bedele hükmedilmesi,
3-Bilirkişi kurulunca münavebeye alınan buğday, buğday samanı, fiğ ve silajlık mısıra ait 2013 yılı itibarıyla sulu şartlarda dekar başına asgari ve azami verimine, kilogram başına ortalama toptan satış fiyatına ve dekar başına ayrıntılı üretim giderine (gider kalemlerini tek tek açıklar biçimde) ilişkin verilerin gıda, tarım ve hayvancılık ilçe müdürlüğünden getirtilip denetlenmemesi,
4-Dava konusu taşınmazlara ait tapu kayıtlarının getirtilmemesi,
5-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesine, 11.04.2013 tarih ve 6459 sayılı Kanunun 6.maddesiyle eklenen fıkra gereğince; kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılamaması halinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren kanuni faiz işletilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 08.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları